Usługi noclegowe i restauracyjne na potrzeby organizacji spotkania tematycznego ROPS i OWES

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia są usługi noclegowe i restauracyjne wraz z usługami towarzyszącymi na potrzeby przygotowania, organizacji i obsługi spotkania tematycznego ROPS i OWES. Usługa świadczona będzie dla grupy 16 osób uczestników spotkania tematycznego ROPS i OWES zorganizowanego w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający zastrzega, iż ostateczna liczba uczestników spotkania tematycznego ROPS i OWES, a także liczba osób nocujących, wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, może ulec zmianie w zakresie zmniejszenia ilości uczestników. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanej części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Zamawiający przewiduje, że może to być ilość mniejsza do 25 %, ale wielkość zamówienia uzależniona jest od planowanej liczby uczestników biorących udział w spotkaniu tematycznym. Rozpoczynając postępowanie o udzielenie zamówienia Zamawiający działa w najlepszej wierze zrealizowania zamówienia w całości. Liczba osób nocujących podana w niniejszej specyfikacji jest wartością szacunkową.
4. Zamawiającemu przysługuje możliwość rezygnacji z poszczególnych usług składających się na przedmiot zamówienia (np. rezygnacja z obiadu dla całej grupy) oraz zmiana dotycząca dnia, w którym poszczególna usługa zostanie zrealizowana, na 5 dni przed rozpoczęciem danego działania.
5. Zamawiający, mając na względzie treść art. 29 ust. 3a Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, mianowicie:
1)osób wykonujących czynności w zakresie przygotowywania posiłków;
2)osób wykonujących czynności w zakresie podawania posiłków;
3)osób wykonujących czynności w zakresie obsługi recepcji.
6.Zamawiający, w trakcie realizacji zamówienia, jest uprawniony do wykonywania kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do:
1)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
7.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1)oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3)zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4)poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
8.Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności.
9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.10.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi hotelarskie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się