Zakup środka pianotwórczego na potrzeby kopalń

» Opis zapytania

Zakup środka pianotwórczego na potrzeby kopalń

Informacje na temat wadium:
Niewymagane

Kryteria oceny ofert:
Łączna cena brutto - 100%

Warunki uczestnictwa:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia wraz z obsługą zbiornika typu „bladder tank" .
Jako obsługę zbiornika typu „bladder tank” Zamawiający uzna: roztankowanie, tankowanie i przygotowanie do gotowości funkcjonalnej systemu wodno-pianowego, w którego skład wchodzi zbiornik typu „bladder tank”.
Za dostawę odpowiadającą wartości zamówienia Zamawiający uzna dostawę środka pianotwórczego o wartości min 100 000 zł netto, w ramach jednej umowy.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę PGNiG SA lub podmiotom z Grupy Kapitałowej PGNiG SA (status podmiotu oceniany według daty wyrządzenia szkody, nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
c) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
d) Wykonawców będących spółkami prawa handlowego, których odpowiednio urzędujących członków władz zarządzających, wspólników, partnerów, komplementariuszy, prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
e) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w innym dokumencie, w którym określono wymogi udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem ust.7.
f) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
g) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, jeżeli wadium było wymagane.

Warunki dotyczące ofert:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych

Zastrzeżenie dotyczące SIWZ:
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zastrzeżenie dotyczące postępowania:
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Pobranie ze strony internetowej Zamawiającego: www.przetargi.pgnig.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pok. 209
Otrzymanie drogą elektroniczną na pisemny wniosek Wykonawcy o wydanie dokumentacji przetargowej przesłany drogą elektroniczną lub pocztową

Miejsce wykonania:
KRNiGZ Dębno, m. Barnówko, 74-400 Dębno, KRNiGZ Radoszyn, m. Radoszyn, 66-213 Skąpe

Miejsce składania ofert:
PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra, Dział Przetargów i Umów, pokój nr 209.

Uwagi:
W celu złożenia oferty spełniającej wymagania określone w SIWZ Wykonawca, który pobrał dokumentację ze strony internetowej, powinien śledzić informacje zamieszczone na tej stronie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.10.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się