Świadczenie usług żywienia pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Czerniakowskim Sp.z o.o.

» Opis zapytania

Świadczenie usług żywienia pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Czerniakowskim Sp.z o.o.
Przewidywana dzienna liczba diet wynosi 210. Faktyczna liczba diet wg. wiedzy historycznej: średnio 210 dziennie (1 pacjent = 1 dieta = 1 dzienna stawka żywieniowa). Ilość diet jest podana szacunkowo (ma charakter poglądowy) i może ulec zmianie w trakcie realizacji Umowy.
Wykonawca winien posiadać wdrożone zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz zasady Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia: pełny zakres przedmiotu zamówienia oraz obowiązków Wykonawcy określony jest w: „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
1.5. Zamawiający przewiduje stawianie w niżej wymienionym zakresie wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), o których mowa w art. 29 ust. 3 a ww. ustawy:
1) Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się, iż zatrudni na umowę o pracę min. 4 osoby, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p., skierowaną do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie wymienionych czynności tj.: przygotowywania i dowożenia posiłków stanowiących przedmiot zamówienia, na cały okres realizacji przedmiotu umowy.
2) Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa w pkt 1) i przedstawi do wglądu Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w pkt 1) tj. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę pracowników skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego np. zanonimizowaną kopie umowy o pracę, oświadczenie własne Wykonawcy/Podwykonawcy itp.):
a) Wykonawca zobowiązuje się, iż ww. czynności będą w okresie realizacji Umowy wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).
b) Oświadczenie własne Wykonawcy/Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących powyższe czynności powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
3) Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku powzięcia wątpliwości lub wiedzy o niewykonaniu przez Wykonawcę obowiązku, o których mowa w pkt 1) może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli poprzez poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy. Wykonawca ma obowiązek, na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawienia dowodów, o których mowa w pkt 2), potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w pkt 1). Przedstawienie dowodów, o których mowa w pkt 2) nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze.
4) Wykonawca będzie składał u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania Umowy, jako załącznik do faktury, sprawozdanie (oświadczenie własne Wykonawcy/Podwykonawcy) dotyczące czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1).
5) W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaże nieprawidłowości w zakresie niedopełnienia warunku o którym mowa w pkt 1), bądź Wykonawca nie przedstawi dokumentów o których mowa w pkt 2) lub przedłożone dokumenty nie potwierdzają postawionego warunku o którym mowa w pkt 1) Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została określona w „Projekcie umowy”.
6) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zobowiązał podwykonawców do zatrudnienia wskazanych osób na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) oraz do dokumentowania i przekładania stosownych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów np. w zawieranych między Stronami umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowiązku również w stosunku do podwykonawców.
7) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę pracowników w określonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego, i/lub nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę.
1.6. Wizja lokalna:
1) Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu i pomieszczeń Zamawiającego, które będą wykorzystywane przez Wykonawcę do świadczenia kompleksowej usługi żywienia pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Czerniakowskim;
2) Przeprowadzenie wizji lokalnej będzie możliwe po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu i ustaleniu terminu dokonania wizji lokalnej (z co najmniej 1-dniowymn wyprzedzeniem) – osoba do kontaktu: Pani Grażyna Sigłowy, tel.: 22 618 62 75; kom.: 784 479 216. Możliwość dokonania telefonicznego zgłoszenia istnieje od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00-14.00;
3) W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie miał możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej w ustalonym zgodnie z pkt 2) terminie, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego. Istnieje możliwość przełożenia terminu wizji lokalnej w stosunku do terminu pierwotnie ustalonego;
4) Zamawiający nie dopuszcza utrwalania przez Wykonawcę przebiegu wizji lokalnej za pomocą środków rejestrujących dźwięk lub obraz. Jako formę utrwalenia wizji lokalnej Zamawiający dopuszcza sporządzenie notatek, z wyłączeniem wykorzystania ww. środków;
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo rejestracji wizji lokalnej za pomocą środków audiowizualnych.
6) Z przeprowadzonej wizji lokalnej Zamawiający sporządzi protokół, zawierający w szczególności informacje dotyczące przebiegu wizji lokalnej, stanowiący załącznik do protokołu;
7) Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje związane z nieprzeprowadzeniem wizji lokalnej, w tym nie będzie występował względem Zamawiającego z żadnymi roszczeniami w przypadku nieuwzględnienia wszystkich okoliczności towarzyszących realizacji zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.09.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się