ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU I DOSTARCZENIU GORĄCEGO POSIŁKU DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W OLKUSZU .

» Opis zapytania

świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu gorącego, dwudaniowego posiłku (o wartości kalorycznej minimum 900 kalorii) dla dzieci uczęszczających do:
LP Nazwa placówki Planowana ilość posiłków dziennie
1 Szkoła Podstawowa nr 1 ul. J Kantego 5 około 7
2 Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Kpt. Hardego 11a około 16
3 Szkoła Podstawowa nr 4 ul.Fr. Nullo 36 (w tym dawne Gimnazjum nr 3 około 29
Łączna ilość planowanych dziennie posiłków około 52
objętych taką formą pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od podpisania umowy do 21.06.2018r.
Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia żywionych uczniów o 30 osób.
Zamawiający nie zapewnia, ile osób i w jakim okresie będzie korzystało z gorącego posiłku .
Docelowa ilość posiłków nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, gdyż w okresie umownym jest zależna od ilości dzieci, którym zostanie przyznana taka forma pomocy w zakresie dożywiania , a ich ilość w ciągu roku jest zmienna, czyli zależna będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego.
Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie i dostarczenie posiłku dla planowanej ilości uczniów wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wykonawca w pięciodniowym okresie żywienia zagwarantuje co najmniej przez 4 dni posiłki mięsne.
Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń stołówek poszczególnych szkół realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.
Transport posiłków powinien odbywać się w termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego typu ładunków.
Wykaz dzieci zakwalifikowanych do żywienia w poszczególnych szkołach przekazany będzie wykonawcy na dwa dni przed terminem rozpoczęcia żywienia.
Żywienie będzie odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, wakacji, ferii szkolnych i dni ustawowo wolnych od nauki, w godz. od 12-tej do 13:30.
Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r. poz. 149 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach /Dz.U. z 2016 r. poz. 1154/.
Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności.
Posiłki muszą być wykonywane pod nadzorem dietetyka wykonawcy przy współpracy ze służbami SANEPID.
Wykonawca przygotowywał i dostarczał będzie posiłki zachowując wymogi sanitarno - epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
Wykonawca przygotowywał będzie posiłki z własnych produktów, a Zamawiający będzie miał prawo kontroli, czy produkty wykorzystywane przez Wykonawcę odpowiadają potrzebom oraz normom żywienia zbiorowego.
Wykonawca podawał będzie tygodniowy jadłospis do wiadomości uczniów i personelu w sposób zwyczajowo przyjęty u Zamawiającego najpóźniej przed obiadem w pierwszy dzień tygodnia w którym obowiązuje. Jadłospis przygotowywany będzie zgodnie z wymogami stosowanymi w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.
Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.08.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się