Środki chwastobójcze - Środki chwastobójcze

» Opis zapytania

1.Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi dostawa preparatów chwastobójczych do
usuwania nadmiernej ilości roślin i traw w trójkątach widzialności.

2.Zamówienie obejmuje dostawę w ilości 1 500 l.

3.Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Odbiorcę na własny koszt.

4.Przez termin dostawy rozumie się dzień przekazania przedmiotu zamówienia do wskazanego punktu dostawy.

5.Środek należy dostarczyć w opakowaniach o objętości 20 litrów.

6.Po zakończeniu oprysków i zużyciu środków, Wykonawca jest obowiązany od użytkowników wszystkie odpady opakowaniowe po
tych środkach zabrać z miejsc dostaw na własny koszt.

Warunki techniczne:
1.Środki chwastobójcze zastosowane do oprysku torów kolejowych muszą posiadać aktualne zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 7 ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2013 r. poz. 455).

2.Oferowane środki chwastobójcze powinny posiadać potwierdzenie zgodności z Dokumentem Normatywnym nr 14/98/N03 Herbicydy, wydane przez niezależną jednostkę badawczą w formie:
1)CERTYFIKATU ZGODNOŚCI (obecnie) lub,
2)ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI SYSTEMÓW I WYROBÓW DO STOSOWANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM (wcześniej),

3.Środki chwastobójcze muszą spełniać następujące wymagania:
1)Powinny być przeznaczone do stosowania na terenach innych niż użytkowane rolniczo- tory kolejowe,
2)Powinny powodować zamieranie roślin, przy czym pierwsze efekty działania środka powinny być widoczne już po 7-14 dniach od oprysku,
3)Termin ważności środka ochrony roślin powinien obejmować planowany okres stosowania tzn. co najmniej 16 miesięcy od dnia realizacji zamówienia.

Składając ofertę poprzez Platformę Zakupową należy dołączyć:

- CERTYFIKAT ZGODNOŚCI (obecnie) lub ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI SYSTEMÓW I WYROBÓW DO STOSOWANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM (wcześniej) na dowód tego, że oferowane środki chwastobójcze posiadają potwierdzenie zgodności z Dokumentem Normatywnym nr 14/98/N03 Herbicydy, wydane przez niezależną jednostkę badawczą,

- AKTUALNE ZEZWOLENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 7 ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2013 r. poz. 455),

- ETYKIETA środka ochrony roślin Kosmik 360 SL.


Brak wymaganych wszystkich dokumentów będzie skutkować wykluczeniem z postępowania zgodnie z § 29 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.08.2017 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.