dostawa nawozu mineralnego oraz środków ochrony roślin dla IUNG-PIB w Puławach RZD w Borusowej w podziale na dwie części zamówienia

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozu mineralnego oraz środków ochrony roślin dla IUNG-PIB w Puławach RZD w Borusowej w podziale na dwie części zamówienia:
1) CZĘŚĆ 1: dostawa nawozu mineralnego wieloskładnikowego w ilości 48 ton;
2) CZĘŚĆ 2: dostawa chwastobójczych, grzybobójczych i owadobójczych środków ochrony roślin.
2. Wszystkie zaoferowane nawozy muszą:
1) odpowiadać wymogom ustawy z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.) oraz przepisom wykonawczych wydanych na jej podstawie, (tj. posiadać odpowiednie certyfikaty niezbędne do dystrybucji i funkcyjnego zastosowania poszczególnych nawozów).
2) pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać minimum 12 miesięczny okres przydatności do użycia, liczony od dnia dostawy potwierdzonej obustronnie podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym.
3. Wszystkie zaoferowane środki ochrony roślin muszą:
1) odpowiadać wymogom ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 poz.455 z póżźn. zm.) oraz przepisom wykonawczym wydanych na jej podstawie, (tj. posiadać odpowiednie zezwolenia i pozwolenia w zakresie środków ochrony roślin).
2) posiadać minimum 24 miesięczny okres przydatności do użycia, liczony od dnia dostawy potwierdzonej obustronnie podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres dostaw i wymagań określono w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo – cenowy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.08.2017 | 09:00


» Lokalizacja


Gręboszów 33260
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Rolniczy Zakład Doświadczalny Borusowa

Gręboszów 33260
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się