Wydruk podstawowych materiałów promocyjnych: ZADANIE NR 1 - Dostawa ścianki tekstylnej i rollupów ZADANIE NR 2 - Dostawa kalendarzy ZADANIE NR 3 - Dostawa ulotek na potrzeby projektu Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wydruk podstawowych materiałów promocyjnych:
ZADANIE NR 1 - Dostawa ścianki tekstylnej i rollupów
ZADANIE NR 2 - Dostawa kalendarzy
ZADANIE NR 3 - Dostawa ulotek
na potrzeby projektu „Aktywa Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) o nazwie „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.01-00-0010/16 z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
2. Klasyfikacja wg kodu CPV:
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3 do SIWZ (OPZ). Projekty graficzne stanowią odpowiednio Załącznik nr 3a do SIWZ.
4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
5. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SIWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny koszt oraz rozładuje go i wniesie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
6. Złożona przez Wykonawcę Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment – stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego.
7. Dostarczony towar musi być najwyższej jakości, fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych lub prawnych, niepowystawowy.
8. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia – Politechnika Wrocławska, Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, ul. Pl. Grunwaldzki 11, Wrocław, budynek D21, pokój 107.
9. PRAWO OPCJI (dotyczy Zadania nr 2 i 3):
9.1. W ramach niniejszego postępowania Zamawiającemu przysługuje prawo opcji polegające na możliwości zlecenia w ramach dodatkowych zamówień, będących zwiększeniem podstawowego i obowiązkowego zakresu przedmiotu zamówienia, wg zakresu wskazanego w Załączniku nr 1 do SIWZ, opisanego jako Konfiguracja opcjonalna.
9.2. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji - złożenie odpowiedniego zamówienia opcjonalnego.
9.3. Szczegóły dotyczące prawa opcji znajdują się we wzorze umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w OPZ (Załącznik nr 3 do SIWZ).
9.4. Zamawiający w ramach prawa opcji może złożyć zamówienie w okresie do 31.12.2017r.

10. Termin realizacji zamówienia wynosi:
dla Zadania nr 1 i 2 – do 14 dni kalendarzowych od momentu wysłania Zamówienia.
dla Zadania nr 3 – do 7 dni kalendarzowych od momentu wysłania Zamówienia
11. Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się