Zakup materiałów promocyjnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów promocyjnych z podziałem na zadania:
Zadanie 1 materiały promocyjne,
Zadanie 2 materiały promocyjne dla samorządu studenckiego,
Zadanie 3 materiały promocyjne dla biura promocji.
Zadanie 4 materiały promocyjne dla ZWF
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ (Formularzu ofertowym).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na zadanie 1, 2, 3, 4.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.
Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
22462000-6 Materiały reklamowe

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.08.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły papiernicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się