Zakup i dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą i instalacją dwóch połączonych zbiorników kriogenicznych tlenu medycznego z parownicą oraz dostawą i dzierżawą butli do gazów medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych zwanych dalej „gazami” wraz z dzierżawą i instalacją dwóch połączonych zbiorników kriogenicznych tlenu medycznego o pojemności 2 000 litrów każdy, wraz z dedykowaną parownicą oraz dostawą z dzierżawą butli do gazów medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w niniejszej SIWZ oraz w załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy), Wykonawca ma obowiązek wypełnić go i załączyć do Oferty, pod rygorem odrzucenia oferty bez dalszej oceny.1.3. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia łącznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie - maksymalnie do 30 % całkowitej wielkości zamówienia podstawowego/całkowitej wartości umowy brutto, w okresie trwania umowy.
W zakresie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w których w opisie przedmiotu zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktu, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych:
1) Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
2) Ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają pod względem jakości i funkcjonalności produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ.
3) Na Wykonawcy składającym ofertę równoważną spoczywa obowiązek udowodnienia równoważność oferowanych produktów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się