Dostawa materiałów eksploatacyjnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych fabrycznie nowych, nieużywanych i nieuszkodzonych, dostarczonych w oryginalnych opakowaniach zamkniętych hermetycznie przez producenta, obejmujących m.in. materiały do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek laserowych, atramentowych, igłowych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz telefaksów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: załącznik nr 3 do SIWZ - formularz cenowy oraz załącznik nr 4 do SIWZ - istotne warunki zamówienia.

Ilekroć w niniejszej Specyfikacji (załącznikach do SIWZ) przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający wskazuje tym samym parametry techniczne i jakościowe wymaganego towaru. Rozstrzygając kwestie równoważności Zamawiający uznaje za równoważny wyrób, który w porównaniu z wyrobem oryginalnym charakteryzuje się porównywalną tzn. taką samą lub lepszą jakością. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że wyrób równoważny spełnia w całości opisane parametry jakościowe, techniczne, ilościowe
i funkcjonalne.

Dodatkowe wymagania.
Realizacja zamówienia powinna odbywać się w dni robocze, w czasie funkcjonowania właściwej jednostki wojskowej (JW 1328, JW 3390, 4 WOG). Każdorazowa zmiana powyższych terminów prac powinna być zgłaszana przez Wykonawcę w formie pisemnej, uwzględniając minimum 3 dniowe wyprzedzenie do Dowódców jednostek wojskowych oraz Komendanta 4 WOG. Osoby biorące udział w realizacji zamówienia powinny posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku obywatelstwa polskiego powinny posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej.
W przypadku realizacji zamówienia z wykorzystaniem osób nie posiadających obywatelstwa polskiego zgłoszenie osób i pojazdów do wykonania czynności zleconej powinno zostać zrealizowane w terminie 21 dni roboczych przed wejściem na obiekty wojskowe. Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego skutkował będzie nie wpuszczeniem na teren obiektów wojskowych przy czym nie może to być traktowane jako utrudnienie realizacji zamówienia przez Zamawiającego. W celu ustalenia wymagań odnośnie zaleceń pod kątem bezpieczeństwa przemysłowego i osobowego należy kontaktować się z Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych JW1328/JW 3390/4 WOG. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia złoży do Dowódców JW 1328/3390/ Komendanta 4 WOG w formie pisemnej wniosek o zgodę na wejście/wjazd osób i pojazdów jak również wykaz sprzętu jaki będzie wykorzystany podczas prac (w szczególności urządzenia, które będą przez wykonawcę po zakończeniu prac wywożone z rejonu podlegającego ochronie). W powyższym wykazie Wykonawca wskaże nr umowy, której dotyczy jak również w stosunku do osób Wykonawca poda dane personalne wraz z numerem PESEL, oraz numerem aktualnego dowodu osobistego, stanowiskiem (pełnioną funkcją), w stosunku do pojazdów rodzaj pojazdu, markę i nr rejestracyjny. Brak wniosku z żądanymi danymi będzie skutkował brakiem zezwolenia na wejście/ wjazd pracowników na teren obiektów podlegających ochronie.
Pracownicy Wykonawcy mają prawo do przebywania jedynie w rejonie wykonywania prac związanych z realizacją zamówienia, dostęp do innych pomieszczeń obiektu do których jest on konieczny do poprawnego wykonania przedmiotu umowy każdorazowo musi być uzgodniony z Zamawiającym (osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego), oraz z przedstawicielem jednostki odpowiedzialnym za ochronę obiektu w którym realizowana jest dostawa. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przez osoby realizujące zamówienie oraz podwykonawców zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku zgodnie z Decyzją Nr 221 Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas odpraw, narad i szkoleń w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON z 2012r. poz. 287 z późn. zm.). Użytkowanie na terenie obiektu urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz telefonów komórkowych wymaga zgody Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego). D-cy jednostek wojskowych oraz Komendant 4 WOG zastrzegają sobie prawo do zgłaszania wniosków dotyczących składu zespołu realizującego przedmiot zamówienia. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca po uzgodnieniu terminu z Komendantem 4 WOG, odpowiedzialnym za ochronę kompleksu w którym robota będzie realizowana, umożliwi dokonanie przeszkolenia całego personelu odpowiedzialnego za realizację zadania w danym kompleksie przez osoby wyznaczone odpowiedzialne za nadzór nad systemem przepustkowym oraz systemem ochrony kompleksu. Powyższe wymaganie dotyczy również osób zgłaszanych jako dodatkowe w trakcie realizacji zamówienia. W związku z powyższym zgłoszenie zmiany pracowników lub pojazdów powinno odbyć się z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem do Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.08.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły papiernicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się