Dostawa odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej oraz odczynników dla Laboratorium Genetyki Klinicznej i Laboratorium Hematologii dla UCK

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej oraz odczynników dla Laboratorium Genetyki Klinicznej i Laboratorium Hematologii w ilości, asortymencie oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ.
2. Wymienione w punkcie 1 odczynniki muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań bezwzględnych określonych w załączniku nr 5 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.
3. Zamawiający wymaga, aby odczynniki wskazane w załączniku nr 5 do SIWZ w części 1 były kompatybilne z automatycznym analizatorem do badań metodą ELISA firmy Bio-Rad.
4. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane odczynniki posiadały okres przydatności do użytku minimum 10 miesięcy.
5. Zamawiający informuje, iż ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia określone w załączniku nr 5 do SIWZ są wartościami szacunkowymi, służącymi do prawidłowego skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilości zamawianego asortymentu, w ramach realizacji umowy mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w poszczególnych pozycjach o 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent), w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż wartość umowy nie zostanie przekroczona.
6. Zamawiający informuje, że wszelkie nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają wymagany standard zamawianych artykułów. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza składanie ofert o równoważnych parametrach jakościowych, technologicznych oraz stopniu zużywania nie gorszych niż podane w SIWZ, posiadające identyczny skład chemiczny w zakresie podstawowych substancji oraz dopuszczenie przez producenta urządzeń do stosowania preparatów w danym urządzeniu. Dowód spełnienia warunku równoważności spoczywa na Wykonawcy
7. Dostawy będą następować sukcesywnie, w ilości i w asortymencie, zgodnie z zamówieniami Zamawiającego w terminie: maksymalnie do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt do Zamawiającego.
8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 PZP.
11. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP.
Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania
i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.08.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się