PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW OBIADOWYCH DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY DOLICE I PROWADZENIE KUCHNI W SZKOLE W DOLICACH

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu posiłków obiadowych składających się z zupy i drugiego dania z surówką i kompotu dla uczniów objętych dożywianiem finansowanym ze środków zamawiającego, dostawa i wydanie posiłków uczniom szkół w Dobropolu, Rzeplinie, Sądowie i Dolicach oraz prowadzenie kuchni w Szkole w Dolicach ul. Ogrodowa 46. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dniach prowadzenia zajęć szkolnych w wyżej wymienionych szkołach z wyłączeniem dni wolnych od zajęć wynikających z przepisów o organizacji roku szkolnego takich jak: ferie, przerwy świąteczne, dodatkowe dni wolne. Do obowiązków wybranego oferenta należeć będzie również posprzątanie pomieszczeń przeznaczonych do wydawania i spożywania posiłków w szkołach wymienionych wyżej, umycie i wyparzenie naczyń i sztućców. Wybrany oferent zobowiązany będzie do zagospodarowania powstających w związku z realizacją zamówienia odpadów. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj . Dz.U. z 2015r poz. 594) oraz RMZ Dz.U z dnia 28 sierpnia z 2015r poz. 1256. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania i wydawania posiłków dla pozostałej młodzieży szkolnej (chętnych) za odpłatnością po kwotach wyłonionych w wyniku postępowania przetargowego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Kod (CPV):
55523100-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych
55524000-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół
2. Zamawiający zakłada, że średnia dzienna ilość przygotowywanych i wydawanych posiłków w okresie obowiązywania umowy we wszystkich szkołach łącznie wynosić będzie 140. W związku z brakiem możliwości dokładnego oszacowania ilości osób uprawnionych do korzystania z posiłków w okresie objętym umową, zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości posiłków w trakcie trwania umowy w granicach od 98 do 182. Zmiany ilości posiłków, o których mowa wyżej nie będą podstawą do zmiany ceny posiłku.
3.Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje średnią ilość posiłków dziennie w okresie objętym zamówieniem na poziomie 140szt.
4. Zamawiający w sytuacji, której nie mógł przewidzieć w momencie udzielania niniejszego zamówienia zastrzega sobie możliwość ograniczenia w pewnych okresach składu posiłku w poszczególnych dniach tygodnia tylko do zupy z pieczywem lub drugiego dania.
5. Zamawiający wymaga aby przygotowywane i dostarczane uczniom posiłki w poszczególnych dniach były zgodne z załączonym do niniejszej specyfikacji jadłospisem stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ, w/w załącznik stanowić będzie załącznik do przyszłej umowy o świadczenie usług, którą Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą. Wybrany wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej temperatury wydawanych uczniom posiłków.
7. Zamawiający nie dopuszcza używania zamiast ziemniaków produktów przetwórstwa ziemniaczanego typu płatki ziemniaczane, puree ziemniaczane itp.
8. W przypadku konieczności podgrzewania posiłków w szkołach do których będą one dostarczane wybrany wykonawca zwróci zamawiającemu koszty związane z zużyciem na ten cel energii, zamawiający żąda również od wykonawcy zwrotu kosztów zużytej energii, wody i zrzutu ścieków związanych z myciem i wyparzaniem naczyń w szkołach do których posiłki będą dowożone.
9. Posiłki należy wydawać z zastosowaniem naczyń ceramicznych (szklanych) i sztućców umożliwiających utrzymanie ich w czystości, przeznaczonych do kontaktu z żywnością określonych w przepisach z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. z 2015r poz 594). Zamawiający nie dopuszcza możliwości używania naczyń i sztućców jednorazowych.
10.Wysokość opłat za: najem pomieszczeń kuchni i stołówki w szkole w Dolicach, używanie wyposażenia pomieszczeń kuchni i stołówki, zużyte media w szkołach, do których posiłki będą dowożone itp. określa umowa dzierżawy pomieszczeń kuchni w budynku Szkoły w Dolicach stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszej specyfikacji.
11.Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do poniesienia kosztów podatków za wynajmowane pomieszczenia kuchni i stołówki w budynku szkoły w Dolicach.
12. Warunku finansowania.
1) Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z projektem umowy.
2) Nie przewiduje sie zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu umowy.
13. Warunki ubezpieczenia.
Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu opłaconą w całości (wraz z dowodem opłaty składki), polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej (OC), obejmującą ochroną szkody na mieniu lub osobie wyrządzone przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Suma Gwarancyjna nie może być mniejsza niż 500.000,00zł, okres ubezpieczenia musi obejmować czas świadczenia usług wynikający z niniejszej SIWZ. Nie wywiązanie sie z powyższego zobowiązania przez Wykonawcę będzie skutkowało naliczaniem kar umownych zgodnie z zapisami przewidzianymi w projekcie umowy.
14. Warunki zatrudnienia.
Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
- wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w Opisie przedmiotu
zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
15. Nazwy własne
Ewentualne nazwy własne zawarte w dokumentacji przetargowej są przykładowe i zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały/produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom/produktom wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania materiałów/produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie załączyć opis materiałów równoważnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.08.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się