DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA I BUTLI

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli oraz zbiornika, opisanych w Załączniku nr 1 Formularz oferty - Formularz cenowy w podziale na dwa zadania.

ZADANIE NR 1
L.p.
Nazwa
1
Tlen medyczny ciekły
2
Dzierżawa 1 szt. Zbiornika na tlen ciekły o pojemności 3,1900/3,6350m³
3
Transport ciekłego tlenu medycznego
SPZOZ w Lubartowie obecnie dzierżawi jeden zbiornik o pojemności 3,19m³ od Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

1. Wykonawca na własny koszt dostarczy kompletny, posiadający wszystkie wymagane prawem dopuszczenia zbiornik tlenu, zainstaluje go, podłączy do instalacji tlenowej szpitala w ciągu dwóch dni od podpisania umowy oraz wypełni tlenem w ramach umowy.
2. Wykonawca na okres montażu zbiornika tlenu ciekłego zapewni dostawę tlenu medycznego w butlach w ilościach niezbędnych do funkcjonowania szpitala tj. min. 20 butli tlenowych 40 l.
3. Wymagania techniczne do zbiornika na tlen:
1. Zawartość - tlen medyczny ciekły
2. Pojemność 3,1900/3,6350m³
3. Ciśnienie dopuszczalne /próbne 1,80/-0,10MPa
4. Pobór tlenu – do 100 l/min.

ZADANIE NR 2

L.p.

Nazwa
1
Tlen medyczny sprężony 2 l butla 150 bar; 0,3m³ tlenu
2
Tlen medyczny sprężony 2 l butla aluminiowa 200 bar ze zintegrowanym zaworem; 0,43m³ tlenu
3
Tlen medyczny sprężony butla 10 l; 1,6m³ tlenu
4
Tlen medyczny sprężony butla 40 l; 6,4 m³ tlenu
5
Podtlenek azotu butla 10 l; 7kg podtlenku azotu
6
Medyczny dwutlenek węgla butla 10 l; 7,5kg dwutlenku węgla
7
Mieszanina tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50%/50% butla 10 l; 2,8m³ gazu typu Entonox
8
Acetylen techniczny butla 40 l; 6kg acetylenu
9
Dzierżawa butli tlenowych 2, 10 i 40 l
10
Dzierżawa butli tlenowych 2 l aluminiowych ze zintegrowanym zaworem
11
Dzierżawa butli podtlenku azotu
12
Dzierżawa butli medycznego dwutlenku węgla
13
Dzierżawa butli Entonox
14
Dzierżawa zaworu dozującego do Entonox *
15
Dzierżawa stojaka do Entonox
16
Dzierżawa butli acetylen techniczny
17
Ciekły azot
18
Dostawy ciekłego azotu cysterną niskociśnieniową ze specjalnym przyłączem do naczynia Dewara o pojemności 50 l/ 40 kg

* Wymagania do zaworu dozującego do Entonox
OPIS OSPRZETU do Entonox tj. mieszaniny 50% tlen medyczny/50% podtlenek azotu medyczny:
1. Zamawiający wymaga aby zawór dozujący był zaoferowany w opcjach z przewodem o długościach: 3m, 5m (lub 6 m) .
2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany zawór dozujący, nie wymagał konieczności dokonywania jego przeglądu i serwisu podczas całego okresu trwania umowy z Zamawiającym.
3. Zamawiający wymaga aby wykonawcy zaoferowali do podawania mieszaniny ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym, uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego, eliminując potencjalne zagrożenie zakażeń bakteryjnych zaworu dozującego.
4. Zamawiający wymaga aby urządzenie do podawania mieszaniny wyposażone było w zawór wydechowy jednorazowego użycia nie dopuszczając jednocześnie urządzeń,
w których użyty zawór dozujący nie eliminuje konieczności jego dezynfekcji/sterylizacji po każdorazowym użyciu.
5. Zamawiający wymaga aby urządzenie do podawania mieszaniny, które zgodnie z zasadami jego prawidłowego użytkowania i konserwacji zawartymi w instrukcji obsługi producenta, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty, nie wymagało ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części, stwarzając potencjalne zagrożenie obniżenia jego wydajności, uszkodzenia oraz związanych z tym kosztów naprawy.
6. Zamawiający wymaga aby urządzenie do podawania mieszaniny oraz wszystkie jego części składowe nie zawierały ftalanów, na potwierdzenie czego Wykonawca dołączy do oferty certyfikat lub inny dokument wystawiony przez podmiot uprawniony.
7. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w przypadku zaoferowanego zaworu dozującego wskazał jego producenta, nazwę własną, numer katalogowy oraz dołączył do oferty instrukcję obsługi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Wspólny Słownik zamówień (CPV) :
24.11.15.00-0 Gazy medyczne;
24.11.19.00-4 Tlen;
24.11.18.00-3 Azot ciekły.
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania (1-2)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.08.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się