Świadczenie usług cateringowych dla dzieci, które będą uczęszczać do Przedszkola Samorządowego w Jastkowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla
70 dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat, które będą uczęszczać Przedszkola
Samorządowego w Jastkowie, Gmina Jastków w okresie od 01.09.2017 r. do 31.07.2018 r.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie trzech posiłków dziennie tj. śniadanie,
obiad i podwieczorek dla grupy maksymalnie 70 dzieci w okresie od 01.09.2017 r. do
31.07.2018 r.
3. Wartość kaloryczna posiłków: 1200-1450 kcal.
4. Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach: śniadania -godz. 8:00,
obiad i podwieczorek -godz. 12:30.
5. Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy tj.:
(01.09.2017 r. do 31.07.2018 r. - 231 dni tj. 16170 śniadań; 16170 obiadów dwudaniowych;
16170 podwieczorków).
6. Produkt w dziennym jadłospisie musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży
dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać
środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych
jednostkach (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1154) oraz musi obejmować: śniadanie - zupa
mleczna lub potrawy mleczne i mleko - pochodne, kanapka, herbata itp.; obiad - zupa,
drugie danie: ziemniaki (lub zamiennie ryż, kasza, kopytka, makaron itp.) - dania mięsne np.
sztuka mięsa, udziec kurczaka, pierś z indyka kotlet schabowy, stek z piersi z kurczaka, bitki
wołowe, gulasz itp. ryba, pierogi, naleśniki, knedle itp. -surówka, kompot lub napój;
podwieczorek - kanapka lub ciasto i desery mleczne, owoce (w tym sezonowe) kisiel,
budyń, herbata lub napój mleczny itp.: woda mineralna. Napoje przygotowane na miejscu
muszą być słodzone cukrem w ilości nieprzekraczającej 10 g cukrów w 250 ml produktu
gotowego do spożycia. Do smażenia należy używać olej rafinowany o zawartości kwasów
jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%.
Zupy, sosy należy sporządzać z naturalnych składników bez użycia koncentratów
spożywczych z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników.
7. Wykonawca najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca
świadczenia usług ustali i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu propozycje
jadłospisu na okres kolejnego miesiąca, zamawiający ma prawo do dokonania zmian w
jadłospisie.
8. Posiłki muszą być urozmaicone, wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej,
gramatury jak i estetyki.
9. Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem i samodzielnie je przygotowuje.
Wykonawca dba o właściwy stan dostarczania posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i
estetyczne) oraz właściwie dobrane do wieku dzieci.
10. Do obowiązków Wykonawcy należy także codzienny odbiór pojemników i odpadów
pokonsumpcyjnych niezależnie od ich ilości. Pojemniki zbierane będą w następnym dniu
dostawy posiłków.
11. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
12. Stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej.
13. W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany
zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł.
14. W cenie oferty należy uwzględnić koszt posiłków standardowych i dietetycznych w razie
konieczności.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w ilości przedmiotu zamówienia w trakcie
trwania umowy. Rozliczenie finansowe Wykonawcy za usługi z Zamawiającym odbywać
się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej.
16. Cena jednostkowa posiłku winna zawierać koszt przygotowania i dostarczania. Wykonawca
jest zobowiązany do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie
produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.
17. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci
przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat oraz Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłki nie mogą
być przygotowywane z półproduktów.
18. W przypadku wzmożonej zachorowalności lub nieobecności dzieci, Zamawiającemu
przysługuje prawo do ograniczenia ilości posiłków z zastrzeżeniem dokonania uprzedzenia
Wykonawcy.
19. Zamawiający zastrzega zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych, że osoby wykonujące następuję czynności:
- dostawa cateringu
- przygotowywanie posiłków
powinny być zatrudnione po stronie wykonawcy (lub podwykonawcy) na podstawie umowy
o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia jak i uprawnienia zamawiającego w zakresie
kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu ich nie spełnienia
regulują zapisy umowy będącej integralną częścią SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się