Dostawa wyposażenia gastronomicznego i rolet okiennych dla Przedszkola Publicznego w Bobowie w ramach projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego”

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wyposażenia gastronomicznego i rolet okiennych dla Przedszkola Publicznego w Bobowie w ramach projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Działania 03.01 Edukacja przedszkolna. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do oddziałów Przedszkola Publicznego w Bobowie wskazanych przez osobę uprawnioną.
3.2. Zamawiający podzielił zamówienie na części:
• Część I – Dostawa wyposażenia gastronomicznego
• Część II – Dostawa i montaż rolet okiennych
3.3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia.
3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.
3.5. Wariantowe stosowanie materiałów
3.5.1. Wskazane przez Zamawiającego pozycje katalogowe należy traktować jako rozszerzenie opisu zamówienia. W przypadku występowania w materiałach przetargowych jednoznacznych nazw materiałów wskazujących na producenta i konkretny typ katalogowy- wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych (kompozycyjnych)”. Za produkt równoważny Zamawiający uznaje taki, który ma te same cechy funkcjonalne co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt oraz taki, który charakteryzuje się taką samą dostępnością. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonej w dokumentacji przetargowej. Produkt równoważny powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt, jednocześnie umożliwiając uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Przez pojęcia cech jakościowych i technicznych produktu równoważnego należy rozumieć cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia (np. takie parametry i jednostki jak: długość, szerokość, wysokość, kubatura, itd.) oraz wybrane cechy jakościowe , które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia (np. wydajność, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo eksploatacji, komfort użytkowania, standard wykończenia, itd.)
3.5.2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.09.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się