Zakup materiałów biurowych

» Opis zapytania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w siwz w pkt. 3.2.1. Występujące w dokumentacji przetargowej określenia odwołujące się bezpośrednio do nazw własnych, norm, aprobat, do wymiarów, formatu, wag, grubości, pojemności, rodzajów, rodzaju materiału z którego dany artykuł został wykonany, służą określeniu wymagań wobec produktów oraz określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi jedynie w przypadku, gdy odpowiedni zapis dotyczący równoważności został umieszczony w opisie danego asortymentu. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, iż spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.
Przez produkt równoważny - w stosunku do jakości i wydajności - rozumie się asortyment o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do materiału określonego w dokumentacji przetargowej.
Warunki dotyczące gwarancji: Wykonawca na dostarczony asortyment udzieli 12-miesięcznej gwarancji lub zapewni asortyment o okresie przydatności/ważności do użycia minimum 6 miesięcy (produkty posiadające przydatność /ważność do użycia).
Ilości określone w tabeli w pkt. 3.2.1. SIWZ są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy.
Ilości określone w tabeli w pkt. 3.2.1. SIWZ nie jest zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości – nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru.
Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny określone w tabeli w załączniku nr 1 do siwz) i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy, która będzie podlegała kontroli Zamawiającego) do poziomu określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
Realizacja zamówień: sukcesywnie, na podstawie cząstkowych pisemnych zamówień wysyłanych pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy, określających: numer i datę dokumentu, termin realizacji zamówienia, przedmiot zamówienia, jednostkę miary, ilość, cenę oraz sposób i termin zapłaty.
Miejsce dostawy: magazyn Zamawiającego, ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia lub inne miejsce na terenie miast: Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Kosakowo i Wejherowo wskazane przez Zamawiającego na zamówieniu.
Realizacja dostaw: do 4 dni roboczych od daty wysłania pisemnego zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.1 siwz; dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:15 - 14:00.
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.08.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się