przygotowanie i dostarczanie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego Nr 6 w Zielonej Górze, tj. Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Bolesława Chrobrego w Zielonej Górze, Szkoły Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze, Oddziałów „0” przy Szkole Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze, Miejskiego Przedszkola nr 45 w Zielonej Górze

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego Nr 6 w Zielonej Górze, tj. Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Bolesława Chrobrego w Zielonej Górze, Szkoły Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze, Oddziałów „0” przy Szkole Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze, Miejskiego Przedszkola nr 45 w Zielonej Górze
CPV – 55.52.31.00-3 , 55.52.40.00-9
a. w ilości maksymalnie dziennie:

180 obiadów dla uczniów Gimnazjum Nr 14, Szkoły Podstawowej nr 26 i Oddziałów „0”
- zupa – 250ml,
- ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g
- porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 150g
- pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g
- surówka, jarzyny – 150g
- woda, kompot, napój – 200ml
ilość dni żywieniowych: 75 w terminie od dnia 04 września 2017 r. do 29 grudnia 2017r. z wyłączeniem dni: przerwa świąteczna: od 25-12-2017r. do 29-12-2018r.

Usługa obejmuje przygotowywanie i dostarczanie obiadu Zamawiającemu: Gimnazjum Nr 14, Szkoła Podstawowa nr 26 i Oddziałów „0” w Zielonej Górze ul. Przylep – 9 Maja 6, 66-015 Zielona Góra: - wykonawca zapewnia naczynia jednorazowe.

b. w ilości maksymalnie dziennie:

133 posiłki na co składa się: śniadanie, obiad i podwieczorek dla dzieci przedszkolnych w Miejskim Przedszkolu nr 45
- I śniadanie: pieczywo mieszane, masło, wędliny, sery, pasty, jaja, warzywa, mleko, kakao i inne
- zupa – 250ml,
- ziemniaki, makaron, kasze, ryż i inne – 200g
- porcja mięsa (kotlet, gulasz, pulpety i inne) lub ryby (filet, kotlet mielony i inne) – 150g
- pierogi, naleśniki z serem, placuszki z jabłkami, ryż z jabłkami, makaron z sosem i inne – 300g
- surówka, jarzyny – 150g
- woda, kompot, napój – 200ml
- podwieczorek: owoce, warzywa, jogurty, serki, budynie, kisiele, ciastka, drożdżówki i inne
ilość dni żywieniowych 80 w terminie od dnia 01 września 2017r do 29 grudnia 2017r.

Usługa obejmuje przygotowywanie posiłku składającego się ze śniadania, obiadu oraz podwieczorka i dostarczenie go Zamawiającemu: Miejskie Przedszkole nr 45 w Zielonej Górze ul. Przylep – 9 Maja 6, 66-015 Zielona Góra. Wykonawca zapewnia naczynia jednorazowe.
2. Całość przedmiotu zamówienia wynosi: do 13500 szt. obiadów (zupa, drugie danie, kompot lub sok) i 10640 posiłków całodziennych ( śniadanie, obiad – zupa, drugie danie kompot lub sok, podwieczorek)

3. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym z tzw. punktach zbiorowego
żywienia, posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia,
sporządzone z pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności.
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia tj. przygotowania i transportu
posiłków zgodnie z: zasadami określonymi w obowiązujących przepisach a w szczególności w
ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tekst jednolity
z Dz. U. z 2017. poz. 149, Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom
młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze
stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016.
poz.1154), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności, Rozporządzeniu(WE) nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie higieny
środków spożywczych (Dz.U.UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004r.), zaleceniami Głównego
Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i jakie
obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz innymi obowiązującymi przepisami w
zakresie żywienia.
5. Posiłki mają być dostarczone odpowiednio:
a) Gimnazjum Nr 14, Szkoła Podstawowa nr 26, Oddziałów „0” w Zielonej Górze:
obiad do godz. 11.30
b) Miejskie Przedszkole nr 45 w Zielonej Górze:
śniadanie do godz. 8.30
obiad (2 danie, kompot lub sok) do godz. 11.30
obiad (zupa + podwieczorek) do godz. 13.45

środkiem transportu zgodnym z obowiązującymi normami higieny na koszt Wykonawcy i wniesione do pomieszczenia wydawalni posiłków.
Dopuszcza się zmiany godzin wydawania posiłków przez Zamawiającego w terminie 7 dni przed dniem wprowadzenia zmian.

6. Uwagi dla Wykonawcy:
1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji
zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm. )
osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z gotowaniem, pomocą kuchenną i
nadzorowaniem osób. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed
podpisaniem umowy oświadczenie dotyczące zatrudnienia osób wykonujących ww. zakres prac.
Uwaga! Za niezrealizowanie każdorazowo obowiązku ( za każdego pracownika ), o którym mowa w
§ 8 ust. 2 umowy Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej w wysokości
1000,00 zł brutto.
2) Zatrudnienie na podstawie Umowy o pracę winno trwać przez cały okres trwania umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami
umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, listy
osób biorących udział przy realizacji zamówienia. Na każde pisemne wezwanie Zamawiającego,
Wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób
na umowę o pracę przy realizacji zamówienia tj. osób wykonujących czynności bezpośrednio związanych z gotowaniem, pomocą kuchenną i nadzorowaniem osób.
3) Wykonawca winien działać zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ).
4) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował :
a. minimum 1 środkiem transportu (samochodem) przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego,
b. lokalem gastronomicznym ( zakładem) , który spełnia wymagania higieniczno- sanitarne dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze.
Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopie Decyzji dotyczącej samochodu i lokalu zgodnie z wymaganiami j.w.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.12.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się