Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

» Opis zapytania

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w tabeli w pkt. 3.2. siwz.
2. Warunki dotyczące gwarancji: Wykonawca na dostarczony asortyment udzieli 12-miesięcznej gwarancji.
3. Ilości określone w tabeli w pkt. 3.2. specyfikacji są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy.
4. Ilości określone w tabeli w pkt. 3.2. specyfikacji nie są zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości – nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny określone w tabeli w załączniku nr 1 do siwz) i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy, która będzie podlegała kontroli Zamawiającego) do poziomu określonego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
6. Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne były fabrycznie nowe (materiał eksploatacyjny fabrycznie nowy to produkt: nieregenerowany, nie używany, nie noszący znamion użytkowania oraz posiadający nienaruszone cechy pierwotnego opakowania).
7. Zamawiający wymaga, aby materiały eksploatacyjne posiadały znak firmowy producenta, etykiety zawierające numery katalogowe, terminy ważności/produkcji, numery seryjne kaset i opakowań.
8. Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych posiadających pojemności startowe.
9. Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych (zastępujących wyroby producenta urządzenia wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) .
10. Realizacja zamówień: sukcesywnie, na podstawie cząstkowych pisemnych zamówień wysyłanych pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy, określających: numer i datę dokumentu, termin realizacji zamówienia, przedmiot zamówienia, jednostkę miary, ilość, cenę oraz sposób i termin zapłaty.
11. Miejsce dostawy: magazyn Zamawiającego, ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia lub inne miejsce na terenie miast: Gdynia, Sopot, Rumia i Wejherowo wskazane przez Zamawiającego na zamówieniu.
12. Realizacja dostaw: do 5 dni kalendarzowych od daty wysłania pisemnego zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.1. siwz; dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 - 14:00.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.08.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły papiernicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się