Dostawa wraz z montażem etykiet i tabliczek oznakowania miejsc składowania wraz z ich zamocowaniem oraz wykonanie oznakowania poziomego w Magazynie Wielkopowierzchniowym Wysokiego Składowania oraz magazynach zlokalizowanych w bud. nr 4,5,6 i 11 na terenie jednostki wojskowej w Pile.”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie wzorów graficznych, wygenerowanie kodów i wydruk etykiet i tablic zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Montaż zostanie wykonany poprzez ich przyklejenie lub przykręcenie na regałach wysokiego składowania na wszystkich belkach, a wysokość ostatniej belki znajduje się na wysokości 10 metrów. Poszczególne miejsca montażu / rozmieszczenia adresów lokalizacji są ściśle określone dla każdego kodu oddzielnie i zostaną przekazane przez Zamawiającego po wybraniu najkorzystniejszej oferty cenowej.
Szacunkowa ilość etykiet i tablic (podana w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ) może ulec zmianie ze względu na faktyczne zapotrzebowanie Zamawiającego ustalone w trakcie realizacji umowy.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia wartości zamówienia
o maksymalnie 20 000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
w sytuacji, w której realne potrzeby Zamawiającego ulegną zmniejszeniu, co zostanie potwierdzone w protokole odbioru usługi.
Ostateczna ilość wykonanego asortymentu wynikać będzie z ilości podanych w protokole odbioru usługi i może uleć podwyższeniu / obniżeniu, co będzie miało wpływ na wynagrodzenie.
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości asortymentu będącego przedmiotem zamówienia (umowy) w poszczególnych zadaniach w ramach prawa opcji o 61 500,00 zł brutto na zakup dodatkowych ilości wyrobów wyszczególnionych w załączniku nr 2 (formularz cenowy) za określone w nim ceny jednostkowe,
w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na określone wyroby niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego.
Stosownie do przepisów o finansach publicznych, przewidujących, że jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu finansowego (wydatków), dodatkowe zamówienie może być zrealizowane do 20.12.2017 r. pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego na ten cel środków finansowych w zatwierdzonym planie finansowym na rok 2017.
Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w Magazynie Wielkopowierzchniowym Wysokiego Składowania oraz magazynach zlokalizowanych w bud. nr 4,5,6 i 11 na terenie jednostki wojskowej w Pile przy ul. Powstańców Wielkopolskich 180.
Przedmiot umowy należy realizować w dni robocze w godz. 08:00 – 15:00 wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego (minimum 2 dni przed datą realizacji).
W pierwszej kolejności Wykonawca zobowiązany jest oznakować Magazyn Wielkopowierzchniowy Wysokiego Składowania.
Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w celu wykonania rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia na dzień 07.08.2017r.
o godzinie 11:00 na terenie jednostki wojskowej w Pile przy ul. Powstańców Wielkopolskich 180.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły papiernicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się