Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Tuszów Narodowy od 1 września 2017 roku do 21 grudnia 2018r w ramach kursów linii regularnych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przewozowych na podstawie biletów miesięcznych dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli oraz opiekunów szkolnych z terenu gminy Tuszów Narodowy w latach 2017/18 w terminie od 01.09.2017r. do 21.12.2018r. z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży oraz opiekunów szkolnych z biletem miesięcznym (w cenach biletów ustalonych w postępowaniu przetargowym). 2. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić przejazdy dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem (na podstawie biletów miesięcznych). 3. Szacunkowa liczba dzieci dowożonych do placówek oświatowych z terenu gminy Tuszów Narodowy w latach 2017/18 wynosi ok.360 osób + opiekunowie. Szczegółowe zestawienie liczby dowożonych dzieci oraz trasy z zaznaczeniem miejscowości z których dojeżdżają do placówek oświatowych przedstawiono w załączniku Nr 1 do SIWZ . 4. Wykonawca zabezpiecza transport dla dzieci, młodzieży szkolnej i opiekunów na utworzonych przez siebie liniach w dniach nauki szkolnej. 5. Linie komunikacji regularnej muszą być ułożone przez Wykonawcę i oznaczone w taki sposób, aby umożliwiały dzieciom dojazd z miejsca zamieszkania do szkoły oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania w dni nauki szkolnej. 6. Wykonawca zaplanuje harmonogram przywozu dzieci do szkół i odwozu ze szkół i przedszkoli dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tuszów Narodowy na podstawie informacji zawartych w załączniku Nr 1 do SIWZ oraz formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ. 7. Wykonawca zapewni w szczególności dowóz dzieci i młodzieży wraz z opiekunami szkolnymi w godzinach 7.15 do 8.30 na zajęcia oraz powrót z placówek oświatowych w godzinach od 12.30 do 14.30 8. Ustalenie ostatecznego rozkładu jazdy Wykonawca dokonuje w porozumieniu z Zamawiającym oraz dyrektorami placówek oświatowych. Trasa powinna przebiegać możliwie najkrótszą drogą. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany obciążeń na poszczególnych liniach. 9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości dowożonych uczniów. W przypadku zmiany ilości dzieci dojeżdżających Wykonawca dostosuje trasy i liczbę kursów do potrzeb sprawnego dowozu dzieci do szkół na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat, a Wykonawca nie będzie rościł pretensji ani żądał rekompensaty finansowej jeżeli wartość zamówienia będzie mniejsza niż szacowana przez Zamawiającego. 10. Kursy winny się odbywać przy zachowaniu norm bezpieczeństwa obowiązujących w zakresie transportu drogowego osób oraz przewozu dzieci szkolnych, a także dostosowaniu liczby kursów oraz liczby miejsc siedzących pojazdów na poszczególnych kierunkach do ilości przewożonych dzieci. 11. Przewozy dzieci odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 t.j. z późn. zm.) oraz w innych przepisach związanych z przewozem osób, m.in. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 t.j.), również między innymi: a) Wykonawca musi zapewnić dzieciom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, w tym miejsca siedzące dla każdego dziecka; b) Zamawiający wymaga zapewnienia w okresie niskich temperatur odpowiedniej temperatury w pojazdach przewożących dzieci; c) pojazdy uczestniczące w dowozach muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczenia OC i NW oraz aktualne badania techniczne. 12. Zamawiający zastrzega możliwe odstępstwa od przewidywanego przewozu, uzależnione od zmiany planów lekcji, ilości dzieci, likwidacji szkoły, zmiany organizacji roku szkolnego, w szczególności: a) zmiany w ilości dowożonych dzieci (zmniejszenie lub zwiększenie liczby przewożonych dzieci z poszczególnych miejscowości); b) zmiany w godzinach odjazdów pojazdów ustalone w porozumieniu z Zamawiającym, c) o ww. zmianach Zamawiający powiadomi pisemnie lub telefonicznie Wykonawcę w terminie 3 dni przed ich wprowadzeniem. 13. Wykonawca zabezpiecza przewozy na wszystkich liniach w dni nauki szkolnej również dojazd do ( przystanków autobusowych) miejsca rozpoczynania kursów linii regularnych dowożących uczniów do szkół gminy Tuszów Narodowy dla opiekunów szkolnych i możliwości powrotu opiekunów szkolnych do miejscowości w której mieści się dana placówka oświatowa w ramach linii regularnych. 14. Wykonawca zobowiązuje się do zatrzymywania na przystankach publicznych oraz tymczasowych zlokalizowanych przez Gminę a wskazanych przez dyrektorów placówek oświatowych 15. Opiekunów szkolnych zapewnia przewoźnik.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.08.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły papiernicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się