Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 oraz osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych oraz uczniów oddziałów przedszkoli unijnych na terenie gminy Wiązownica.

» Opis zapytania

2. 1 W ramach planowanego zadania przewiduje się świadczenie usług w zakresie dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018, osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych oraz uczniów oddziałów przedszkoli unijnych na terenie gminy Wiązownica, w formie gorących posiłków.
2.2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ PODZIELONY NA 2 ODRĘBNE CZĘŚCI.
CZĘŚĆ NR 1:
Dożywianie uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum w Wiązownicy oraz przygotowanie i dowóz obiadów dla uczniów szkół podstawowych w Manasterzu, Cetuli, osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych oraz dla dzieci oddziałów przedszkoli unijnych.

CZĘŚĆ NR 2
Dożywianie uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum w Zapałowie poprzez przygotowanie i dowóz obiadów dla uczniów szkoły podstawowej w Ryszkowej Woli, osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych oraz dla dzieci oddziałów przedszkoli unijnych.
2.3 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i zgodność z warunkami jakościowymi przygotowywanych posiłków, opisanymi w przedmiocie zamówienia.
2.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
2.5 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, wydawania i dostarczania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa.
2.6 Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach zbiorowego żywienia tj. posiłki winny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności.
2.7 Wykonawca gwarantuje wysoką jakość dostarczanego produktu, terminowość dostaw oraz zgodność z obowiązującymi normami i wymogami sanitarnymi.
2.8 Wykonawca jest zobowiązany do sprzedaży posiłków uczniom nie objętym niniejszym zamówieniem w cenie równej jaką podał w ofercie (samodzielnie wykupującym posiłki).
2.9 Obiady powinny odpowiadać następującym kryteriom:
- zawartość energii – 850 kcal;
- udział energii z białka – nie mniej niż 12% wartości energetycznej posiłku;
- udział białka zwierzęcego – średnio 50% ogólnej ilości białka zawartego w posiłku;
- udział energii z tłuszczu – do 30%.
Przewidywana dzienna ilość posiłków do wydania wynosi:
dla części I - 95 porcji pełen obiad
50 porcji obiad jednodaniowy
25 porcji obiad jednodaniowy (½ porcji)
12 porcji pełen obiad dla osób starszych
dla części II - 130 porcji pełnych obiadów,
30 porcji obiady jednodaniowe
25 porcji obiady jednodaniowe (½ porcji)
8 porcji pełen obiad dla osób starszych
Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w zał. nr 2 do SIWZ.

2.10 Sposób przygotowywania obiadów:
2.10.1 Pod pojęciem obiadów jednodaniowych należy rozumieć (trzy razy w tygodniu drugie danie - poniedziałek, środka, piątek; dwa razy w tygodniu pożywna zupa- wtorek, czwartek). Pod pojęciem pożywna zupa należy rozumieć zupę z tzw. mięsną wkładką podaną ze świeżym pieczywem bez ograniczenia ilościowego.
2.10.2 Pod pojęciem obiadu 2-daniowego należy rozumieć pełny obiad składający się z zupy oraz drugiego dania i napoju.
2.10.3 Pod pojęciem obiadu jednodaniowego ½ - należy rozumieć (trzy razy w tygodniu ½ drugie danie - poniedziałek, środka, piątek; dwa razy w tygodniu pożywna ½ zupa- wtorek, czwartek). Pod pojęciem pożywna zupa należy rozumieć zupę z tzw. mięsną wkładką podaną ze świeżym pieczywem bez ograniczenia ilościowego.
2.10.4 Zupy należy przygotować na wywarach jarskich (warzywnych) lub mięsnych z dodatkiem głównego składnika. Zupy na wywarach z kości w ograniczonych ilościach.
2.10.5 Podprawianie zup niskotłuszczową śmietaną lub mlekiem, albo masłem czy mąką, sporadycznie zasmażka. Przeciętna waga 1 porcji zupy – 400 g. / ½ porcji zupy – 200 g.
2.10.6 Drugie danie - powinno składać się z produktów białkowych, najlepiej pochodzenia zwierzęcego (mięso, ryby, drób) produktów bogatych w węglowodany złożone (ziemniaki, kasza, ryż, makaron, kluski itp.) oraz dodatków warzywnych (surówki, warzywa gotowane).
2.10.7 Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zalecanym modelem żywienia o charakterze pro zdrowotnym poprzez:
- stosowanie tłuszczów roślinnych;
- ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych;
- umiarkowane stosowanie mięsa „czerwonego”;
- stosowanie mięsa drobiowego;
- stosowanie ryb;
- umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli;
- duży udział warzyw i owoców w posiłkach, w tym także nasion roślin strączkowych.
2.10.8 Napój – w ilości 200 ml (kompot, herbata).
2.10.9 Obiady dowożone jednodaniowe, zamiennie w takiej samej ilości zupa o zwiększonej kaloryczności z pieczywem i drugie danie bez napoju.
2.10.10 Do przygotowywania posiłków należy używać produktów wysokiej jakości, posiadających aktualne terminy ważności.
2.10.11 Zamawiający nie dopuszcza możliwości serwowania posiłków na bazie „Fastwood”.
2.10.12 Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań sprawdzających jakość przygotowywanych posiłków pod względem kaloryczności, gramatury itp.
2.10.13 Zamawiający zabezpiecza naczynia ceramiczne dla potrzeb wydawania posiłków wyłącznie w stołówce gimnazjum w Zapałowie i Wiązownicy, natomiast w zakresie obiadów dowożonych do szkół podstawowych, Wykonawca zabezpieczy termosy i własny środek transportu przystosowany do przewozu żywności, spełniający przy tym wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne oraz jednorazowe naczynia i sztućce do wydawania posiłków.
2.10.14 Długość tras dowozu posiłków wynosi:
Część I
1. Wiązownica - SP Manasterz = 6,2 km.
2. Wiązownica - SP Cetula = 9,6 km.
Wiązownica – Mołodycz 16,6 km.
Wiązownica – Radawa 9,0 km.
Wiązownica – Szówsko 4,2 km.
Wiązownica – Nielepkowice 3,0 km.
Wiązownica – Piwoda 4,0 km.

Część II
1. Zapałów - Szkoła Podstawowa w Ryszkowej Woli – 2,4 km.
Zapałów – Surmaczówka 4,9 km.
Zapałów – Wólka Zapałowska 3,2 km.

2.11 Warunki przygotowania posiłków:
2.11.1 Posiłki będą przygotowane w pomieszczeniach kuchni, wyposażonej w podstawowe urządzenia i sprzęt gastronomiczny, niezbędny do przygotowania i wydawania posiłków, które zostaną użyczone bezpłatnie Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, wyłącznie do prowadzenia usługi dożywianie stanowiącej przedmiot zamówienia. Wykonawca nie może wykorzystywać przekazanych w użyczenie pomieszczeń i sprzętu gastronomicznego do innych celów ponad stanowiące przedmiot zamówienia.
2.11.2 Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność materialną za oddane pomieszczenia i wyposażenie tych pomieszczeń oraz zobowiązuje się do ponoszenia kosztów ewentualnych napraw sprzętu i urządzeń powstałych w wyniku zwykłego użytkowania.
2.11.3 Wykonawca będzie pokrywał koszty zużycia gazu i energii elektrycznej i wywozu nieczystości stałych. W zamian za sprzątanie kuchni i stołówki Zamawiający zabezpieczy bezpłatnie dostawę bieżącej wody wraz z odprowadzeniem ścieków.
2.11.4 Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność materialną za oddane w użyczenie pomieszczenia i wyposażenie tych pomieszczeń.
2.11.5 Posiłki będą kupowane przez uczniów gimnazjum oraz szkół podstawowych, dofinansowane z budżetu gminy.
2.11.6 Posiłki wydawane będą w dniach nauki szkolnej, w roku szkolnym 2017/2018.
2.11.7 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby posiłków w zależności od zaistniałych potrzeb. W przypadku zmniejszenia zapotrzebowania wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za nie zrealizowaną usługę.
2.11.8 Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór i unieszkodliwianie odpadów pokonsumpcyjnych.
2.11.9 Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno – higieniczne w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej ochrony, temperatury oraz jakości przewożonych posiłków.
Harmonogram dostarczania oraz miejsce wydawania posiłków Wykonawca ustali bezpośrednio z Dyrektorami poszczególnych szkół.
2.12 Zamawiający wymaga, aby stosownie do przepisu art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na umowę o pracę osoby wykonujące czynności związane z realizacją zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy – Kodeks pracy.
W szczególności zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, czas określony lub okres próbny, w pełnym wymiarze czasu pracy.
2.13 Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na umowę o pracę co najmniej 2 osoby, którym powierzone zostaną czynności związane z realizacją zamówienia – tj. przygotowanie i dostarczanie obiadów.
2.14 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.13 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
2.14.1 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
2.14.2 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
2.14.3 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
2.15 Na potwierdzenie faktu zatrudnienia, wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy oświadczenie, zawierający wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz z kserokopią zawartych umów – do wglądu, lub wydruk z ZUS o liczbie pracowników zatrudnionych przez wykonawcę, oraz zakres wykonywanych przez nich czynności. W przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących zmianą wskazanych w wykazie osób, wykonawca jest zobowiązany do zastąpienia tych osób, innymi osobami na warunkach jak powyżej.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.08.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się