Przetarg nieograniczony nr 36/PN/17 na dostawę gazów medycznych i technicznych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. Oferowane gazy muszą spełniać określone wymogi prawne i techniczne: gazy medyczne – PN-C-84911:1997 wg FP IV lub Farmakopea Europejska; gazy techniczne – PN-C-84905:1998, PN-C-84909:1997, PN-C-84910:1997, PN-C-84912:1997, PN-C-84913:1974, PN-C-84920:1997. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 211 z późn. zm.) – dotyczy pakietu nr 1 poz. 1, 3.
3. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do wskazanego pomieszczenia:
1) Pakiet 1 poz. 6, winien być dostarczony do pomieszczeń Poradni Dermatologicznej i Rehabilitacji mieszczących się w budynku ,,E” Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty złożenia zamówienia do zbiorników o pojemności 30 litrów i 20 litrów będących własnością Zamawiającego, w godzinach 7.00-14.00. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Apteki, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie,
2) Pakiet 1 poz. 1, 3 i pakiet 2, winien być dostarczony do wskazanego magazynu tlenowego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o., którego obiekty mieszczą się:
- 41 – 703 Ruda Śląska, ul. Wincentego Lipa 2,
- 41 – 711 Ruda Śląska, ul. Główna 11 - dot. acetylenu
w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty złożenia zamówienia, w godzinach 7.00-15.00. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy magazynu tlenowego, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane gazy odpowiadają wymogom obowiązujących norm jakościowych - do każdej dostawy zostanie dołączony odpowiedni atest.
5. Zamówienie dotyczące realizacji dostaw może być złożone w formie ustnej (telefonicznie) lub pisemnej – w tym poprzez przesłanie faksem. Każde ustne zamówienie zostanie niezwłocznie potwierdzone pisemnie.
6. Dostawa będzie realizowana pojazdami z urządzeniami pozwalającymi na przyłączenie do zaworów zbiorników znajdujących się u Zamawiającego – dot. pakietu 1 poz. 6.
7. Wykonawca zamówienia kontroluje i odpowiada za prawidłowe napełnienie zbiorników ciekłym azotem. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania dostawy zamówienia – dot. pakietu 1 poz. 6.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do zrealizowania zapotrzebowania własnym transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy przewozowej.
9. Wykonawca będzie uwzględniał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostaw przedmiotu zamówienia na swój koszt. Wykonawca zobowiązuje się rozpoznać i załatwić reklamacje ilościowe Zamawiającego poprzez uzupełnienie partii towaru błędnie dostarczonego przez dostawcę, w terminie 2 dni roboczych od zawiadomienia o reklamacji od Zamawiającego (faks). Wykonawca ma obowiązek rozpoznać reklamacje jakościowe dotyczące dostaw przedmiotu zamówienia na swój koszt w ciągu 7 dni licząc od dnia przesłania zgłoszenia reklamacji. Termin rozpoznania reklamacji jakościowej będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem.
10. Zamawiający będzie uprawniony do sprawdzenia partii dostarczonego przedmiotu zamówienia i w razie stwierdzenia zastrzeżeń, do zgłoszenia reklamacji oraz zwrotu wadliwego towaru albo skorzystania z innych uprawnień przewidzianych w kodeksie cywilnym.
11. Ilości przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr 1 są ilościami orientacyjnymi, Zamawiający będzie składał w trakcie trwania umowy zamówienia wg rzeczywistych potrzeb. Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu.
12. Wymagany termin płatności wynosi 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu – dotyczy pakietu 1, 2.
18. Zamówienie może być złożone w formie pisemnej – w tym poprzez przesłanie faksem lub e-mailem.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.08.2017 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się