Zakupy inwestycyjne z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1- zestaw do wpychania kół pojazdów kolejowych; Zadanie nr 2 – niszczarka do dokumentów.

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Dostawa:
1) Zestawu do wpychania kół pojazdów kolejowych – zadanie nr 1
szczegółowo opisanego załączniku nr 2a zgodnie z załączoną umową,
2) Niszczarki do dokumentów - zadanie nr 2
szczegółowo opisanej w załączniku nr 2b zgodnie z załączoną umową,
dla potrzeb Zakładu Linii Kolejowych w Opolu.

WYKONAWCY MAJĄ OBOWIĄZEK ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM UMOWY.

Osoba do kontaktu od strony technicznej Sławomir Kiliś 775441765.
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Zadanie nr 1- zestaw do wpychania kół pojazdów kolejowych:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Formularza Oferty) - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Formularza Oferty)
- aktualny odpis z właściwego rejestru KRS lub CEIDG - aktualny odpis z właściwego rejestru KRS lub CEIDG
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza Oferty) - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza Oferty)
- formularz cenowy zgodny ze złożoną ofertą (załącznik nr 1a i 1b do Formularza Oferty) - formularz cenowy zgodny ze złożoną ofertą (załącznik nr 1a i 1b do Formularza Oferty)
- pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z KRS lub CEIDG - pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z KRS lub CEIDG
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Niszczarka do dokumentów - zadanie nr 2:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Formularza Oferty) - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Formularza Oferty)
- aktualny odpis z właściwego rejestru KRS lub CEIDG - aktualny odpis z właściwego rejestru KRS lub CEIDG
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza Oferty) - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza Oferty)
- formularz cenowy zgodny ze złożoną ofertą (załącznik nr 1a i 1b do Formularza Oferty) - formularz cenowy zgodny ze złożoną ofertą (załącznik nr 1a i 1b do Formularza Oferty)
- pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z KRS lub CEIDG - pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z KRS lub CEIDG
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Wykaz wymaganych dokumentów: zgodnie z SIW
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Zadanie nr 1- zestaw do wpychania kół pojazdów kolejowych - brak [PLN]
- Niszczarka do dokumentów - zadanie nr 2 - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Zadanie nr 1- zestaw do wpychania kół pojazdów kolejowych:
Cena - 100,00%
Niszczarka do dokumentów - zadanie nr 2:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Projektu Umowy.
Termin wykonania zamówienia: Zadanie nr 1- zestaw do wpychania kół pojazdów kolejowych: 29.09.2017r.
Niszczarka do dokumentów - zadanie nr 2: 29.09.2017r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Opole
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-08-03

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis
  • Części do pojazdów, łodzi i samolotów
  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się