Dostawa 2 roll-upów oraz ścianki reklamowej dla Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej w ramach projektu „Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST Wiedzy”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch roll-upów oraz ścianki reklamowej tekstylnej dla Centrum Usług Informatycznych w ramach projektu „Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST Wiedzy” finansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – działanie 2.3.1.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
a) dostawa dwóch roll-upów;
b) dostawa ścianki reklamowej tekstylnej.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obydwie części zamówienia.
4. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ nr 5 A i B.
5. Kod CPV: 39 29 41 00-0 Artykuły informacyjne i promocyjne.
6. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji.
7. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia objęty był okresem gwarancji wynoszącym co najmniej: 12 miesięcy na wydruk i 24 miesiące na konstrukcję. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może ograniczać gwarancji producenta. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Pozostałe postanowienia dotyczące zakresu gwarancji zawiera wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.
8. Oferowane produkty muszą być wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich.
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, na swój koszt, w terminie i na miejsce ustalone z Zamawiającym.
10. Zamawiający wymaga, aby odpowiedzialność i wszelkie ryzyko do momentu dostawy do Zamawiającego ponosił Wykonawca.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.08.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt nagrywający i prezentacyjny oraz jego serwis

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się