Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z transportem i dzierżawą zbiornika tlenu, azotu i butli na gazy medyczne i techniczne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z transportem i dzierżawą zbiornika kriogenicznego tlenu, azotu i butli na gazy medyczne i techniczne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 poniższych części:

1) Część nr 1: Dostawa tlenu i azotu ciekłego medycznego z dzierżawą zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen o pojemności min 3 m3 wraz z parownicami, wykonanie przyłączenia do istniejącej instalacji przyszpitalnej i ciekły azot o pojemności min. 1 m3.
Zakres zamówienia:
a) Zdemontowanie istniejącego zbiorników tlenu medycznego i ciekłego azotu, będzie wykonane przez dotychczasowego Wykonawcę – w przypadku wyboru nowego Wykonawcy. Obecnie Zamawiający dzierżawi zbiornik od firmy TEMIS.
b) Strony postanawiają, iż w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy sprzedaży i dostarczania produktu, Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić Zamawiającemu zbiorniki o parametrach technicznych, przeznaczeniu i pojemności:
1) Zbiornik do tlenu medycznego ciekłego poj. min. 3m³.
2) Zbiornik do ciekłego azotu poj. min. 1m³.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny wydzierżawianego zbiorników oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i normami UE.

c) Strony postanawiają, iż zbiorniki będą wydzierżawiane w okresie obowiązywania umowy w ilości potrzebnej Zamawiającemu w związku ze sprzedażą i dostarczaniem na jego rzecz produktu.
d) Wykonawca oświadcza, iż zbiorniki wyposażone będą w urządzenia umożliwiające używanie ich zgodnie z właściwościami i przeznaczeniem.
e) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przy pierwszym wydaniu zbiorników pełną dokumentację techniczno – ruchową dla prawidłowej eksploatacji zbiorników oraz instrukcje w języku polskim. Wykonawca zobowiązuje się również do udzielania osobom wskazanym przez Zamawiającego instruktażu w zakresie potrzebnym do używania zbiorników, zgodnie z właściwościami i przeznaczeniem.
f) Wykonawca zobowiązuje się, iż zbiorniki będą spełniać normy wymagane przez obowiązujące przepisy i będą posiadać w okresie obowiązywania niniejszej umowy aktualne legalizacje, zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.
g) Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do wykonywania w zbiornikach wszelkich napraw na własny koszt, w szczególności drobnych związanych ze zwykłym używaniem zbiorników przez Zamawiającego lub osoby działające z jego upoważnienia. Strony postanawiają, iż Zamawiającego obciążają tylko i wyłącznie koszty usunięcia uszkodzeń zbiorników, które powstały z jego winy.
h) Prace związane z montażem zbiorników muszą być realizowane przez Wykonawcę w sposób, który nie spowoduje przerw w dostawie tlenu ciekłego i ciekłego azotu, a w związku z tym Wykonawca zapewni na czas realizacji zbiornik zastępczy (przewoźny), który będzie systematycznie pełnił funkcję zbiornika z tlenem medycznym i ciekłym azotem do czasu uruchomienia i przekazania sprawnego głównego zbiornika tlenu i azotu Zamawiającemu. Cena tlenu i azotu ze zbiornika zastępczego nie może być wyższa niż zaproponowana w Formularzu ofertowym.
i) Po zakończeniu umowy Wykonawca, w przypadku wyboru nowego Wykonawcy, zobowiązany jest we własnym zakresie oraz na swój koszt zdemontować puste zbiorniki na tlen ciekły i ciekły azot, wraz z parownicą atmosferyczną, a także zabezpieczyć pozostałe instalacje doprowadzające tlen.
j) Tlen medyczny musi posiadać wpis do Rejestru Produktów i Środków Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP oraz Ustawy Prawo Farmaceutyczne .
k) Wykonawca ma obowiązek zapewnić zgodność i jakość dostarczanego ciekłego tlenu medycznego z obowiązującymi normami PN- C - 84911:1997 i F. P. IV oraz dołączyć do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu - świadectwa kontroli jakości.
l) Wykonawca ma obowiązek zapewnić zgodność i jakość dostarczanego ciekłego azotu z normami PN-C-84911:1997 i F.P.IV., oraz dołączać do każdej dostawy, wyniki badań czystości gazu – świadectwa kontroli jakości.
m) Ilość zatankowanej do zbiornika cieczy (ciekły tlen medyczny i ciekły azot ) określona będzie na podstawie pomiaru za pomocą przepływomierza umieszczonego przy cysternie. Przepływomierze przy cysternach muszą posiadać pozwolenie Głównego Prezesa Urzędu Miar w Warszawie –na tankowanie zbiorników.

2) Część nr 2: Dostawa gazów medycznych w butlach:
a) Dostawa tlenu medycznego sprężonego , wraz dzierżawą butli w butlach o pojemności 40 l. (6,4 m3).

b) Dostawa dwutlenku węgla (do laparoskopii w butlach 7,5 kg), wraz z dzierżawą butli 7,5 kg.

c) Dostawa mieszaniny gazów Entonox , wraz z dzierżawą butli o pojemności 10 l.(2,8 m3).

Zakres zamówienia:

1. W zakresie sprężonego tlenu medycznego:

1) Wykonawca zobowiązany jest:
a) dostarczyć sprężony tlen medyczny w czystych, wolnych od korozji butlach do siedziby Zamawiającego według bieżących potrzeb Zamawiającego – najpóźniej max do 3 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania ( faksem lub pocztą elektroniczną ) przez Zamawiającego.
b) Zapewnić zgodność i jakość dostarczanego sprężonego tlenu medycznego obowiązującymi normami PN - C - 84910:1997 i F. P. IV oraz dołączyć do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu – świadectwa kontroli jakości.
c) Dostawy będą realizowane w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. W przypadku dostaw o innych porach konieczne jest wcześniejsze ustalenie z Zamawiającym terminu dostawy,
d) Zapewnić przy dostawie pełnych butli również odbiór pustych butli, dostarczać butle trwale oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący właściciela, który odpowiada za jej stan techniczny, bezpieczeństwo i dostosowanie do norm UE zgodnie z odpowiednimi przepisami.
e) Napełnione butle zabezpieczać plombami jednostki odpowiedzialnej za zawartość (napełniającej) w sposób uniemożliwiający jej zmianę lub użycie bez naruszenia plomby.
f) Butle z tlenem medycznym oznaczać jednoznaczną identyfikacją zawartości - seria napełnionej zawartości i data przydatności do używania. Podstawą do ewidencji dostaw będą dokumenty dostawy potwierdzone przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.
2. W zakresie dostaw medycznego dwutlenku węgla w butlach oraz mieszanki 50% O2/50% N2O
1) Wykonawca zobowiązany jest:
a) Dostarczyć medyczny dwutlenek węgla do siedziby Zamawiającego według bieżących potrzeb Zamawiającego, najpóźniej do 3 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowani (( faksem lub pocztą elektroniczną) przez Zamawiającego;
b) Zapewnić zgodność i jakość dostarczanego medycznego dwutlenku węgla i mieszanki 50% O2/50% N2O z obowiązującymi wymaganiami prawnymi dla wyrobów in - vivo (m.in. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30.04.2004 r. i z 03.11.2004 r., PN-EN ISO 1041) oraz dołączy do każdej dostawy wyniki badań czystości gazu - świadectwa kontroli jakości;
c) Dostawy realizowane w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. W przypadku dostaw o innych porach konieczne jest wcześniejsze ustalenie z Zamawiającym terminu dostawy;
d) Zapewnić odbiór pustych butli do dopełnienia;
e) Napełnione butle zabezpieczać plombami jednostki odpowiedzialnej za zawartość (napełniającej) w sposób uniemożliwiający jej zmianę lub użycie bez naruszenia plomby;
f) Butle z medycznym dwutlenkiem węgla oznaczać jednoznaczną identyfikacją zawartości - seria napełnionej zawartości i data przydatności do używania;
g) Podstawą do ewidencji dostaw będą dokumenty dostawy potwierdzone przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.

3) Część nr 3: Dostawa gazów technicznych w butlach:
a) Dostawa acetylenu do celów technicznych, wraz z dzierżawą butli 40 l. ( 6 kg).
b) Dostawa tlenu do celów technicznych, wraz z dzierżawą butli 40 l. ( 6 kg).
Zakres zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest:
a) Dostarczyć acetylen i tlen do celów technicznych do siedziby Zamawiającego według bieżących potrzeb Zamawiającego, najpóźniej do 3 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowani (( faksem lub pocztą elektroniczną) przez Zamawiającego;
b) Dostawy realizowane w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00. W przypadku dostaw o innych porach konieczne jest wcześniejsze ustalenie z Zamawiającym terminu dostawy;
c) Zapewnić odbiór pustych butli do dopełnienia;
d) Napełnione butle zabezpieczać plombami jednostki odpowiedzialnej za zawartość (napełniającej) w sposób uniemożliwiający jej zmianę lub użycie bez naruszenia plomby;
e) Podstawą do ewidencji dostaw będą dokumenty dostawy potwierdzone przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.
2. Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym, oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 06 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2142, z późn. zm.) i/lub ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz.U. z 2017r., poz.211, z późn. zm. ).

3. Wszystkie zaoferowane produkty będące przedmiotem zamówienia muszą posiadać ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.08.2017 | 12:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się