Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów i dzieci uczęszczających do szkół podstawowych oraz do przedszkoli w Gminie Siepraw w roku szkolnym 2017/2018

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów i dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w tym do szkoły z klasami gimnazjalnymi oraz do przedszkoli w Gminie Siepraw w roku szkolnym 2017/2018.
2. Na zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia składa się;
1) Przygotowanie posiłków dla:
- dzieci uczęszczających do Przedszkola w Sieprawiu i oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Łyczance i w Szkole Podstawowej w Czechówce, wg. jadłospisów czterotygodniowych -załącznik Nr 8A do SIWZ,
- uczniów objętych dożywianiem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieprawiu, uczęszczających do Szkół Podstawowych: w Sieprawiu, Czechówce i Łyczance wg. jadłospisów czterotygodniowych - załącznik Nr 8B do SIWZ.
2) Podanie posiłków w stołówce szkolnej (posiłki na miejscu):
- dla dzieci Przedszkola w Sieprawiu i uczniów Szkoły Podstawowej w Sieprawiu,
3) Dowóz w termosach przygotowanych posiłków do:
- Szkoły Podstawowej w Łyczance i Czechówce,
- Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Łyczance i Czechówce.

Odległość od Zespołu Placówek Oświatowych w Sieprawiu do Szkoły Podstawowej w Łyczance wynosi około 3,6km (Odziały Przedszkolne w Łyczance znajdują się w tym samym budynku, co Szkoła Podstawowa w Łyczance). Odległość od Zespołu Placówek Oświatowych w Sieprawiu do Szkoły Podstawowej w Czechówce wynosi około 4,8km (Odziały Przedszkolne w Czechówce znajdują się w tym samym budynku, co Szkoła Podstawowa w Czechówce). Odległość pomiędzy Szkołą Podstawową w Łyczance, a Szkołą Podstawową w Czechówce wynosi około 4,4km.
3. Pożądane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną a także zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do sporządzenia oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.
4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523100-3, 55321000-6, 55322000-3, 55320000-9, 55524000-9.
5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności sporządzania posiłków (kucharz, pomoc kuchenna), transportu posiłków i wydawania (podawania) posiłków.
6. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

a) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w pkt. 6 tj. pisemnego oświadczenia Wykonawcy i/lub pisemnych oświadczeń pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę potwierdzających, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r, Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1666 z późn. zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10 października 2002r, o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 847).
b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega animizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 7 a) i b) w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy (zał. nr 5 do SIWZ), a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną a w przypadku opóźnienia w przedłożeniu umów o których mowa w pkt. 6 przekraczającego 14 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia, w tym orientacyjna liczba i rodzaj posiłków i osobodni oraz wymogi dotyczące przygotowania i podawania posiłków i dowozu posiłków zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się