Dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i innych dla SPZOZ Sanok.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup materiałów biurowych, fabrycznie nowych tonerów, taśm tuszów do drukarek i faksów oraz akcesoriów komputerowych i innych wraz z ich dostarczeniem na koszt i ryzyko Wykonawcy do Magazynu SPZOZ w Sanoku, ul. 800-lecia 26, z podziałem zamawianego asortymentu na 5 pakietów (części) z godnie z częścią IV SIWZ „Opis części Zamówienia”
Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty wykonane w 100% z fabrycznie nowych elementów tj. nowa obudowa, nowy bęben światłoczuły, nowy toner w przypadku drukarek laserowych, nowy tusz wraz z nowym pojemnikiem w przypadku wkładów do drukarek atramentowych, nowe opakowanie nie noszące znamion otwierania, bez śladów uszkodzeń, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym symbolem produktu i terminem przydatności do użytku.
2. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wspólny Słownik Zamówień
CPV– 30.19.00.00-7 – materiały biurowe
CPV- 32.58.12.10-4 - materiały eksploatacyjne do faxów
CPV- 30.19.23.20-0 - materiały eksploatacyjne do drukarek
CPV- 30.23.00.00-0 - akcesoria komputerowe
3. Wykonawca zaoferuje 60 dniowy termin płatności od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT oraz zaoferuje okres niezmienności cen - przez okres obowiązywania umowy.
Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. innych niż wskazane w załączniku nr 2 do siwz pod warunkiem, ze zaproponowane zamienniki będą równoważne pod względem parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych określonych w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w szczególności wykazania przez Wykonawcę, iż wyrób przez niego zaproponowany jest istotnie równoważny z wymaganym przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia.

Poprzez produkt równoważny rozumie się produkt kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem, o parametrach takich samych lub lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. Produkt fabrycznie nowy, nie regenerowany, fabrykowany, nie poddany procesowi ponownego napełnienia a także nie taki w którym został wymieniony jakikolwiek element- materiał. Zaoferowane materiały muszą posiadać minimum 6-cio miesięczną gwarancję przydatności do użycia liczoną od dnia dostawy, określoną przez producenta na opakowaniu.
Pojemniki (tonery/ tusze) kompatybilne do drukarek mają posiadać nazwę producenta (logo) i nazwę (kod, symbol) produktu.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że proponowany produkt spełnia wymogi określone przez Zamawiającego na etapie składania ofert (art. 30 ust. 5). W razie ewentualnego uszkodzenia urządzenia i nie uznania warunków gwarancji przez autoryzowany serwis gwarancyjny (danego urządzenia) z uwagi na zastosowanie niezgodnego z zaleceniem producenta tonera (wkładu), taśmy, tuszu dostawca pokryje całkowity koszt naprawy takiego urządzenia (dot. dostarczanych zamienników – ofert równoważnych).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się