DOSTAWA MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH, LASEROWYCH, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH

» Opis zapytania

DOSTAWA MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO DRUKAREK ATRAMENTOWYCH, LASEROWYCH, URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1 DO SIWZ.
GŁÓWNY PRZEDMIOT CPV- 30197630-1
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Artykuły muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem wszczęcia postępowania.
4. Dostarczony towar musi być pozbawiony oznak makulatury.

5. Wykonawca udzieli minimum 12 mies. gwarancji od terminu dostawy na materiały stanowiące przedmiot zamówienia.
6. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku musi wskazać w ofercie część (zakres) zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz winien wskazać nazwę i siedzibę podwykonawcy.

8. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne, spełniające równoważne parametry. Wykazanie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego jest obowiązkiem Wykonawcy.

9. Wartość jednostkowa asortymentu nie będzie przekraczała kwoty 3500,00 zł brutto za sztukę / opakowanie.

10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w stosunku do oryginalnych materiałów produkowanych przez producentów urządzeń. Zamawiający pod pojęciem „produkt równoważny” rozumie produkt o parametrach takich samych bądź lepszych.

11. Jeżeli w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub w trakcie realizacji umowy, producent zakończy produkcję i dostawę na rynek asortymentu oferowanego przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza dostarczenie asortymentu pochodzącego od tego samego producenta o parametrach nie gorszych od ujętego w ofercie bez zmiany ceny.
12. Wykonawca winien posiadać pełną ekspozycję oferowanych artykułów.
13. Dostarczony towar musi posiadać na opakowaniu oryginalne napisy, niepreparowane etykiety z pełnym opisem zawartości opakowania i zastosowaniem danego materiału.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły papiernicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się