Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego

» Opis zapytania

1. Zamówienie składa się z 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Część I – dostawa fabrycznie nowych dysków do archiwizacji danych – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (dalej OPZ),
Część II – dostawa fabrycznie nowych taśm do archiwizacji – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający wymaga dla produktów opisanych w pkt. 2 min. 12 - miesięcznej gwarancji producenta.
4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia – załączniki nr 3 i 5 do SIWZ - zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych zgodnie z zasadami określonymi w art. 29 ust. 3 pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w OPZ.
5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w OPZ, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
6. Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, wyprodukowane nie dawniej niż na 12 miesięcy przed ich dostarczeniem.
7. Urządzenia muszą pochodzić z legalnego kanału sprzedaży urządzenia na terenie Polski. Kupujący zastrzega sobie możliwość weryfikacji numerów seryjnych dostarczonego urządzenia u producenta w celu sprawdzenia, czy urządzenie pochodzi z legalnego kanału sprzedaży.
8. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży (End Of Life, End Of Sale).
9. W trakcie trwania serwisu gwarancyjnego Wykonawca będzie dostarczał na żądanie Zamawiającego najnowsze wersje oprogramowania (w ramach funkcjonalności dostarczonego rozwiązania i licencji), bez dodatkowych opłat lub umożliwi dostęp i pobranie najnowszych wersji oprogramowania urządzeń pracownikom Zamawiającego.
10. Warunki serwisu nie mogą nakładać na Zamawiającego konieczności przechowywania oryginalnych opakowań po sprzęcie.
11. Zamawiający wymaga, by serwis był świadczony bezpośrednio przez producenta urządzeń lub autoryzowanego partnera serwisowego, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta. Zamawiający otrzyma bezpośredni dostęp do pomocy technicznej Wykonawcy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.08.2017 | 09:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nośniki danych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się