Wykonanie i sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie oraz sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną.
2. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Pod pojęciem równoważności Zamawiający rozumie możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach.
3. Wszystkie materiały promocyjne będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nie noszące znamion używania, wolne od wad, pełnowartościowe, najwyższej jakości, wykonane zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną. W toku realizacji zamówienia wszystkie projekty graficzne wymagają akceptacji Zamawiającego
4. Wykonawca zapewnia na własny koszt transport, wniesienie oraz rozładunek przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przesunięć ilościowych między pozycjami asortymentowymi, co nie wpłynie na wysokość cen jednostkowych.
6. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku nr 1 ilości zamawianych materiałów promocyjnych są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w kwocie umowy. Wykonawca oświadcza, że z tego tytułu jak również w przypadku zmniejszenia ilości zamówionych materiałów promocyjnych nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest realizować dostawy transportem własnym, na swój koszt i ryzyko, na podstawie zgłoszeń dokonanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II poprzez osobę uprawnioną do kontaktu.
8. Wykonawca zobowiązany będzie również do rozładunku i wniesienia dostarczonego towaru w miejsce wyznaczone przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.
9. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru i zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar
na czas przewozu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.08.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły papiernicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się