Dostawa specjalistycznych kompozytów i preparatów chemicznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznych kompozytów i preparatów chemicznych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu Umowy.
2. Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę musi odpowiadać wymaganiom określonym w Opisie przedmiotu zamówienia, Ofercie, a w szczególności przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy. Wykonawca oświadcza, że przedmioty zamówienia są dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Zamawiający nie dopuszcza przedmiotów równoważnych do określonych w Załącznik nr 1 do projektu Umowy.
4. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: O Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, określonych w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 10 SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ.
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.

Ocena spełniania warunków wymaganych będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, mogą zostać przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.
Informacje o wadium: Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Część 1:
Cena - 100,00%
Część 2:
Cena - 100,00%
Część 3:
Cena - 100,00%
Część 4:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów ul. Energetyczna 7, Rogowiec, 97-406 Bełchatów 5.
Termin wykonania zamówienia: Zgodnie z terminami podanymi w Załączniku nr 1 do Projektu Umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Jarosław Stanisz
Telefon kontaktowy: 44 735 12 86

Pliki do pobrania:
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.08.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się