Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym w roku szkolnym 2017/2018

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania:
ZADANIE 1 - Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej
W skład Zespołu wchodzi: Przedszkole Publiczne w Dębnicy Kaszubskiej, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dębnicy Kaszubskiej, Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Dębnicy Kaszubskiej.
Szacunkowa ilość dzieci dożywianych: 327 osób
Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 6.1. do SIWZ.

ZADANIE 2 - Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Zespołu Szkół w Gogolewie
W skład Zespołu Szkół wchodzi: Przedszkole w Borzęcinie, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Gogolewie, Gimnazjum w Gogolewie.
Szacunkowa ilość dzieci dożywianych: 155 osób
Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 6.2. do SIWZ.

ZADANIE 3 - Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Zespołu Szkół w Motarzynie
W skład Zespołu Szkół wchodzi: Przedszkole w Budowie, Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Motarzynie, Gimnazjum w Motarzynie.
Szacunkowa ilość dzieci dożywianych: 143.
Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 6.3. do SIWZ.

ZADANIE 4 - Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej
Szacunkowa ilość dzieci dożywianych: 107.
Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 6.4. do SIWZ.

2. Szacunkowe ilości dzieci dożywianych w ramach poszczególnych zadań, wskazane w pkt. 3.2. SIWZ, zostały określone na podstawie aktualnej wiedzy Zamawiającego w zakresie potrzeb dożywiania dzieci w okresie objętym przedmiotem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci dożywianych o maksymalnie 50% w każdym zadaniu, w zależności od frekwencji dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych i szkołach, a Wykonawca nie będzie podnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu, w tym zwrotu poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.
3. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia, wymagań odnośnie żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz norm żywienia i zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia dotyczących docelowej grupy żywieniowej.
4. Warunki dodatkowe:
4.1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tj. w załącznikach nr 6.1. – 6.4. do SIWZ.
4.2. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego użyczania pojemników do przechowania danej dostawy przy każdorazowej dostawie potraw - na okres do następnej dostawy.
4.3. Podane ilości zamawianych potraw mają charakter szacunkowy, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub odmowy realizacji dostaw.
4.4. Przewidywaną ilość potraw zamawiający będzie zgłaszać na dzień poprzedzający realizację zamówienia, a dokładne ilości do godz. 9-tej na dzień dostawy.
4.5. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwią dostarczenie posiłków, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostawę posiłków zgodnych z wymogami zawartymi w SIWZ oraz w załącznikach nr 6.1. – 6.4. do SIWZ z innych źródeł.
4.6. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zagospodarowania i wywozu odpadów pokonsumpcyjnych oraz innych odpadów powstających przy świadczeniu usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących następujące czynności – kucharz, technolog żywienia/dietetyk/intendent o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.
6. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 5 SIWZ – wzorze umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się