Zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tusze, tonery, bębny) dla 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku oraz dla 49 Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego dla 22 BLT w Malborku oraz 49 BLot w Pruszczu Gdańskim.

Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę wraz z rozładunkiem towaru w miejsce wskazane przez odbiorcę.

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji na niżej określonej zasadzie:
- Zamówienie obejmuje sukcesywną dostawę wraz z rozładunkiem towaru w miejsce wskazane przez odbiorcę, na terenie kompleksu lotniskowego 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku (Lotnisko – Krasnołęka) oraz na terenie kompleksu 49 Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Powstańców Warszawy 28B.
- Ilości przedstawionego asortymentu w formularzach cenowych są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość realizowanych dostaw nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. Wykonawca będzie realizował zamówienie po cenach jednostkowych zawartych w ofercie.
- Zamawiający gwarantuje zakup 100% asortymentu wskazanego w formularzu cenowym jako zamówienie minimalne
- Zamawiający uruchomi prawo opcji jeżeli zajdą przesłanki umożliwiające zastosowanie prawa opcji, wówczas Zamawiający może zamówić dodatkową ilość określoną w formularzu cenowym. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie zamówioną opcjonalną ilość nie większą niż różnica pomiędzy zamówieniem minimalnym a zamówieniem maksymalnych określonym w formularzu cenowym
- Podstawę dokonania rozliczeń z Wykonawcą ilości przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji będą stanowiły ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym,

Obowiązki Wykonawcy:
- Wykonawca zapewni bezpłatny transport i rozładunek towaru w miejsce wskazane przez odbiorcę na terenie 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku i 49 Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim na własny koszt i ryzyko, po uprzednim minimum trzydniowym kontakcie telefonicznym z przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do odbioru towaru.
- Dostawy winne być realizowane w godzinach od 8.00 do 14.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).
- Asortyment dostarczony przez Wykonawcę musi posiadać okres przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy od daty przyjęcia towaru przez Zamawiającego.
- Towar wadliwy nie zostanie przyjęty, a Wykonawca zobowiązany będzie odebrać i uzupełnić towar na swój koszt w terminie obowiązywania umowy.
- Wraz z dostawą towaru Wykonawca jest zobowiązany przedstawić informację o okresie przydatności do użycia danego produktu, jeśli nie będzie to wynikało z dostarczonych dokumentów lub opakowania.
- Na zakupiony towar będzie obowiązywać gwarancja producenta. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych towarów, jeśli takich udzielił producent. Na towary, dla których producent nie określa terminu gwarancji, odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru przejmuje Wykonawca przez okres 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
- W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad produkcyjnych dostarczonego towaru, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w formie „Protokołu reklamacji” o ujawnieniu wady. W tym przypadku Wykonawca wymieni towar na nowy, wolny od wad, w terminie 30 dni od daty otrzymania „Protokołu reklamacji”. Wykonawca na własny koszt i odpowiedzialność dokona odbioru wadliwego towaru wraz z „Protokołem reklamacji” (załącznik nr 2 do projektu Umowy) za pokwitowaniem. Koszt dostawy towaru nowego, wolnego od wad poniesie Wykonawca.
- Na zakupiony towar będą obowiązywać uprawnienia z tytułu rękojmi.
- Zamawiający wymaga, aby wymienione produkty były dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta, na których powinny być widoczne informacje dotyczące produkcji, terminu przydatności do użycia oraz parametrów technicznych. Nie dopuszcza się opakowań zbiorczych. Każdy produkt musi być zabezpieczony przed działaniem czynników zewnętrznych (wymagane wewnętrzne hermetyczne opakowanie).
- Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być nowe – oryginalne lub równoważne, bez śladów używania i uszkodzenia, pełnowartościowe, muszą być kompatybilne ze sprzętem w którym mają być używane.
- Za materiały fabrycznie nowe uznawać należy materiały, do których produkcji zostały wykorzystane produkty w 100% nowe, nie prefabrykowane, bez śladów poprzedniego używania i uszkodzenia, nie regenerowane. Wszystkie elementy wchodzące w skład materiałów (np. bęben światłoczuły, toner, atrament, tusz) muszą być fabrycznie nowe, nie regenerowane, nierefabrykowane, nie wchodzące wcześniej (pierwotnie) w całość ani w części w skład innych materiałów (nieużywane).
- Za materiały równoważne uważa się materiały kompatybilne ze sprzętem, do którego są zamówione, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość druku) w stosunku do typu zamówionego produktu fabrycznie nowego (nowo wytworzonego w całości), nierenegowanego, pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony.
- Ciężar udowodnienia, iż produkt jest równoważny spoczywa na Wykonawcy, dlatego też w przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Na potwierdzenie tego Wykonawca dołączy do oferty raport z testów wydajności przeprowadzony zgodnie z normami ISO/IEC tj:
- ISO/IEC 19752 – norma dla tonerów monochromatycznych urządzeń laserowych,
- ISO/IEC 19798 – norma dla tonerów do kolorowych urządzeń laserowych,
- ISO/IEC 10561 – norma dla kardridży do urządzeń igłowych,
- ISO/IEC 24711/24712 – norma dla tuszy do urządzeń atramentowych.
że oferowane produkty równoważne są w pełni kompatybilne ze sprzętem do którego są przeznaczone o parametrach nie gorszych w stosunku do typu zamawianego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia.
- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych równoważnych Wykonawca gwarantuje:
a) zwrot kosztów naprawy urządzenia, jeżeli bezpośrednią przyczyną uszkodzenia lub awarii urządzenia biurowego, stwierdzoną przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta, w przypadku sprzętu będącego na gwarancji, będzie zastosowanie dostarczonego materiału eksploatacyjnego;
b) zwrot kosztów naprawy urządzenia, jeżeli bezpośrednią przyczyną uszkodzenia lub awarii urządzenia biurowego, stwierdzoną przez firmę, z którą Zamawiający zawarł umowę na naprawę, w przypadku sprzętu niebędącego na gwarancji, będzie zastosowanie dostarczonego materiału eksploatacyjnego;
c) bezpłatną wymianę urządzenia na nowe, jeżeli bezpośrednią przyczyną awarii będzie zastosowanie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, a naprawa nie przywróci jego pełnej użyteczności;
d) w sytuacji, gdy Zamawiający w wyniku zastosowania dostarczonych materiałów eksploatacyjnych utraci gwarancję producenta urządzeń, stwierdzoną przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu gwarancyjnego Wykonawca przejmie wszelkie obowiązki gwarancyjne dotyczące urządzeń;
e) podstawą do wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy będzie protokół stwierdzenia szkody sporządzony przez autoryzowany serwis gwaranta urządzeń oraz faktura wystawiona za naprawę.
- Zamawiający dodatkowo żąda, aby w przypadku zaoferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserokopiarek Wykonawca dołączył do Umowy oświadczenie następującej treści: ,,Oświadczamy, że zaoferowane materiały eksploatacyjne zamienne są odpowiednie dla danego rodzaju sprzętu i będą w pełni z nimi współpracowały.
W przypadku awarii z winy dostarczonego materiału eksploatacyjnego zobowiązujemy się do naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie i pokrycia w całości szkód, jakie awaria ta spowodowała oraz, że wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną kwestionowanych, a dostarczonych przez nas materiałów eksploatacyjnych przeprowadzimy na własny koszt” (wzór załączony jest jako załącznik nr 3 do Projektu Umowy).
- Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek, kserokopiarek, faksów wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy w terminie 48 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie (e-mail lub faxem). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
- Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty były oznaczone zgodnie z danymi określonymi w Formularzu cenowym. W przypadku braku takiego oznaczenia, Wykonawca przy dostawie towaru, zobowiązany jest przedstawić odpowiednią dokumentację (w języku polskim) potwierdzającą, że dostarczony asortyment spełnia wymagania Zamawiającego. Towar, którego identyfikacja nie będzie możliwa, nie zostanie przyjęty.
- W przypadku, gdy dostarczony towar (w części lub w całości) nie będzie odpowiadał opisowi określonemu w SIWZ (Formularz cenowy) – Zamawiający odmówi przyjęcia towaru, a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru zgodnego z przedmiotem zamówienia w terminie trwania umowy na swój koszt.
- Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia towaru, dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego po sprawdzaniu ilości, rodzaju i kompletności przedmiotu zamówienia.
- Do czasu odbioru dostawy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą materiałów ponosi Wykonawca.
- Brak opisu technicznego dla produktów równoważnych skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy jako niezgodne z SIWZ.
- Zapłata wynagrodzenia odbywać się będzie w terminie 30 dni od daty dostarczenia towaru wraz z fakturą, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca umieścił na fakturze następujące informacje:
a) numer umowy, której dotyczy faktura,
b) miejsce dostawy (osobna faktura na dostawę dla 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku i osobna dla 49 Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim)
c) nazwę produktu zgodną z dostarczonym asortymentem.
- Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają dokumenty pn. „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
- Podstawą wstępu cudzoziemców na teren kompleksów wojskowych przed przystąpieniem do realizacji umowy jest otrzymanie jednorazowego pozwolenia na wstęp na teren chroniony obiektu wojskowego w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora Zarządu Operacyjnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego poprzez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego .
(wymóg uzyskania zgody SKW zgodnie z decyzją nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21.01.2017r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej Dz. Urz. MON poz. 18)
- Wykonawca ma obowiązek każdorazowego informowania Dowódcy 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku o wykonaniu prac przez obcokrajowców
- Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają dokumenty pn. „Projekt umowy

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się