Dostawa i montaż wyposażenia do administracji przedszkola przy ul. Żeromskiego 16A w Strawczynie

» Opis zapytania

Dostawa i montaż wyposażenia do administracji przedszkola przy ul. Żeromskiego 16A w Strawczynie, wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności z kosztami: załadunku, dostarczenia, rozładunku, montażu, wypakowania sprzętu i sprawdzenia funkcjonalności sprzętu (pierwsze uruchomienie), gwarancją jakości na dostarczony towar (wraz z dostawą Wykonawca przedłoży karty gwarancyjne).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:
Część 1. Dostawa wyposażenia: RTV i sprzęt komputerowy

Dostawa wyposażenia pomieszczeń administracyjnych w sprzęt RTV i sprzęt komputerowy zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
- Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od obciążeń prawami osób trzecich, ponadto musi posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). Dostarczone oprogramowanie systemowe musi być fabrycznie nowe, nigdy nie używane ani wcześniej nieaktywowane.
- Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania (np. patchcord, kabel zasilający, kabel USB)
- Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu co najmniej 24 miesięcznej gwarancji jakości dotyczącej zamawianego sprzętu.

Część 2. Dostawa umeblowania

Dostawa umeblowania pomieszczeń administracyjnych przedszkola wg szczegółowego opisu zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
- Wymagane jest, aby oferowane meble posiadały atest higieniczności (co najmniej E - 1 dla mebli z płyty wiórowej). Meble winny spełniać następujące Polskie normy: PN EN 1335 3 2009 AC 2010 oraz PN EN 527 1 2011
- Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia wzory kolorystyki i wybarwienia mebli objętych umową.
- Wszystkie załączone zdjęcia zamieszczone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 7 do SIWZ dotyczą kształtów i wymiarów zamawianych mebli i stanowią wzór tylko w tym zakresie. Kolorystyka przedstawionych na zdjęciach mebli nie dotyczy przedmiotu zamówienia.
- Wykonawca udzieli Zamawiającemu, co najmniej 24-miesięcznej gwarancji jakości, obejmującej wszelkie wady konstrukcyjne i materiałowe dostarczonych mebli, licząc od dnia ich odebrania przez Zamawiającego

1.1. Zakres zamówienia obejmuje (dotyczy części 1 i 2):
a) dostawę mebli i urządzeń do miejsca montażu,
b) ich montaż i rozmieszczenie w miejscu użytkowania,
d) podłączenie urządzeń do niezbędnych mediów,
e) uruchomienie (podłączenie i wykonanie prób rozruchowych) i przekazanie wyposażenia do odbioru.

Dostawa i montaż wyposażenia stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia odbędzie się na ryzyko i koszt Wykonawcy.


1.2. Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi:
a) posiadać właściwe atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i dopuszczenia oraz inne dokumenty potwierdzające, że spełnia wszelkie normy i wymagania dla niego przewidziane prawem,
b) odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ,
c) być produktem bezpiecznym w rozumieniu ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2015 r., poz. 322 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarto w załączniku nr 6 i 7 do siwz, które należy dołączyć
do oferty po uzupełnieniu przez Wykonawcę cen (w zależności której części zamówienia dotyczy oferta).
Przed złożeniem oferty przez Wykonawcę, Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej.
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ i załącznikach do SIWZ zostały wskazane do opisu asortymentu znaki towarowe lub pochodzenie – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrażenia „typu” / „równoważne”, co oznacza, że oferowany asortyment ma posiadać parametry (techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe) takie same lub lepsze od opisanych. Podane w opisie przedmiotu zamówienia mają za zadanie jedynie sprecyzowanie wymagań jakościowych i są podane jako przykładowe.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.08.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły, sprzęt i usługi biurowe
  • Artykuły piśmiennicze
  • Akcesoria biurowe
  • Artykuły papiernicze
  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych
  • Nośniki danych
  • Przybory kreślarskie i plastyczne
  • Urządzenia elektryczne i elektroniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się