Wytwarzanie i dostawa posiłków dla uczniów internatu Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i dostawa posiłków dla uczniów internatu Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu w liczbie 15000 z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty ilości posiłku, w zależności od bieżących potrzeb, w granicach – 50%; + 50%. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczone posiłki.
1. Zestaw dzienny przypadający na 1 osobę to: śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa, drugie danie z surówką + sok lub napój lub kompot), kolacja.
2. Łączna wartość energetyczna posiłku o którym mowa w punkcie 1 nie może być niższa niż 3200 kcal.
3. Posiłki dostarczane w dniach: od poniedziałku do niedzieli.
4. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę cyklicznie na okres 10 dni i dostarczany Zamawiającemu (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną).
5. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego do godz. 20:00 dnia poprzedniego.
6. Wykonawca gwarantuje, że posiłki będą przygotowywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
7. Posiłki Wykonawca dostarczał będzie na własny koszt, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości i higieny przewożonych potraw.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania próbek żywnościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług żywienia wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z normami HACCP.
10. Wymagane jest dostarczanie posiłków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w godzinach:
do 5:50 – śniadanie
13:00 – 13:30 – obiad, kolacja
11. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania resztek pokonsumpcyjnych.
12. Zamawiający zastrzega, iż w okresie przerw świątecznych, liczba posiłków może być zdecydowanie niższa.
13. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się