Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego w ilościach wynikających ze złożonego przez jednostkę zamówienia. Szczegółowy opis zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Oferowane materiały muszą być oryginalne lub równoważne. Materiały oryginalne to takie, które zostały wyprodukowane przez producenta urządzenia, nie będące naśladownictwem ani przeróbką. Zamawiający nie dopuszcza artykułów regenerowanych ani refabrykowanych.Za materiały równoważne można uznać materiały fabrycznie nowe, do których produkcji użyto 100% nowych części, których jakość, parametry techniczne w tym wydajność, jest co najmniej taka jak materiałów oryginalnych. Żadna z części np. kaseta, wałek magnetyczny, głowica drukująca i inne , nie była wykorzystywana w formie pierwotnej w całości lub w części w innym produkcie. Materiały nie mogą mieć śladów poprzedniego używania, uszkodzenia, nie mogą być regenerowane, muszą pochodzić z bieżącej produkcji. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być umieszczone w fabrycznie oznakowanych opakowaniach, umożliwiających identyfikację, z oznaczeniem producenta, wraz z symbolem materiału eksploatacyjnego(tuszu/tonera),szczelnie zamknięte.W przypadku zaoferowania artykułów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia raportów z testów ISO/IEC 19752, 19798, 24711 dla oferowanych materiałów równoważnych wykonanych przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów objętych przedmiotem zamówienia. Raporty muszą także potwierdzać przeprowadzenie badania we wszystkich urządzeniach w których producent drukarki przewiduje zastosowanie tego samego materiału – przebadanie produktu równoważnego na każdym modelu urządzenia, w którym może zostać użyty.Raport z testów wydajności musi być wykonany z użyciem najnowszego sterownika, oprogramowania przeznaczonego dla danego urządzenia na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku składania oferty z równoważnymi (nie oryginalnymi) materiałami eksploatacyjnymi, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na każdą pozycję oferowanych przez siebie materiałów eksploatacyjnych (zamienników) wraz ze składaną ofertą, certyfikat zgodności technicznej z oryginalnymi produktami, wydany przez jednostki posiadające status „notyfikowanej jednostki certyfikującej/ kontrolującej” na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2004 nr 204 poz. 2087). Wykonawca może składać również zaświadczenia dotyczące wyżej wymienionych wymagań, wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Zastosowanie materiałów równoważnych nie może naruszyć warunków gwarancji urządzeń drukujących. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia sprzętu, które powstały w wyniku zastosowania zaoferowanych przez siebie materiałów eksploatacyjnych. W razie awarii urządzenia, powstałej wskutek zastosowania materiału równoważnego, wykonawca zapewni na własny koszt naprawę urządzenia we wskazanym przez zamawiającego serwisie lub wymianę urządzenia na nowe w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii wykonawcy. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy pod wskazany przez Zamawiającego adres (ulice : Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Karowa, Al. Niepodległości, Smyczkowa, Banacha, Hoża w Warszawie) materiałów wymienionych w tabeli (FORMULARZ nr 5), które będą dostarczane przez Wykonawcę na jego koszt, partiami, zgodnie z zapotrzebowaniem.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się