Wykonanie i dystrybucję formularzy podatkowych(PCC-3, PCC-3/A, SD-3, SD-3/A, SD-Z2, VAT-R, AKC-U/S, AKC-U oraz zgłoszeń identyfikacyjnych/aktualizacyjnych NIP-2, NIP-7, NIP-8, ZAP-3, NIP-5/W)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie formularzy (z materiałów własnych Wykonawcy) zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1 do Wzoru Umowy oraz ich dystrybucja do wskazanych w Załączniku nr 2 i 3 do Wzoru Umowy jednostek Krajowej Administracji Skarbowej wraz z rozładunkiem i przemieszczeniem do magazynu wskazanego przez upoważnionego pracownika danej jednostki administracji skarbowej, zwanych dalej „formularzami”.
2. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać formularze z własnych materiałów w następujący sposób:
1) na papierze offsetowym białym, odmiany BD lub równorzędnej o tej samej gramaturze nominalnej wynoszącej 70g/m2,
2) w formatach określonych w Załączniku nr 1 Wzoru Umowy.
3) dwustronnie, dokładnie wg wzoru w formacie .pdf programem Adobe Acrobat w wersji co najmniej 5.0 CE, na komputer typu PC przekazanego na adres e-mailowy wskazany w ofercie oraz wg wzorów formularzy w formie papierowej przekazanych wraz z Umową,
4) ze ścisłym zachowaniem marginesów we wszystkich formularzach w następujący sposób:
a) każda strona formularza - margines górny - 0,8 cm,
b) strona tytułowa oraz strony nieparzyste formularza - margines prawy boczny - 0,8 cm,
c) strony parzyste formularza - margines lewy boczny - 0,8 cm,
Nie dopuszcza się zmiany wysokości poszczególnych rubryk formularzy, winny one dokładnie odpowiadać rubrykom zamieszczonym w przekazanym przez Zamawiającego wzorze.
3. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć formularze dwóch partiach, zgodnie z ust. 1 i 2, w zapakowanych i opisanych paczkach formatu A3 lub A4 (do wyboru Wykonawcy), o wadze nieprzekraczającej 10 kg każda. Każda z paczek będzie opisana z podaniem nazwy formularza i jego ilości.
4. Po zawarciu Umowy Zamawiający zobowiązany będzie do przekazania Wykonawcy wzorów każdego z formularzy w formie papierowej oraz w formie elektronicznej, przy czym w przypadku pierwszej partii w ciągu dwóch dni roboczych od zawarcia Umowy, a w przypadku drugiej partii nie później niż do 31 października 2017 r. W Załączniku nr 3 do Wzoru Umowy strony ustalają rozdzielnik ilościowy z określeniem zakresu i terminu każdej z partii dostaw formularzy, którą Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do wskazanych w Załączniku nr 2 Wzoru Umowy jednostek Krajowej Administracji Skarbowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły papiernicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się