Część pierwsza zamówienia: dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego dla ZZŚO w Opolu; część druga zamówienia: dostawa tonerów do drukarek i fotokopiarek, bębnów do maszyn biurowych, wkładów i taśm barwiących, wkładów drukujących.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego dla ZZŚO w Opolu (część pierwsza zamówienia) oraz dostawa tonerów do drukarek i fotokopiarek, bębnów do maszyn biurowych, wkładów i taśm barwiących, wkładów drukujących (część druga zamówienia).

Dla części pierwszej zamówienia szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 04.1 do SIWZ.

Dla części drugiej zamówienia szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 04.2 do SIWZ.

Skrócony opis części pierwszej zamówienia:
1) Wykonawca będzie dostarczał zamówione produkty na własny koszt do RZGW we Wrocławiu Zarząd Zlewni Środkowej Odry odcinek opolski z siedzibą w Opolu ul. Odrowążów 2 sukcesywnie, w miarę zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb.
2) Zamawiający każdorazowo poprzedzi zakup pisemnym zamówieniem przesłanym Wykonawcy
e-mailem lub faxem do godz. 10.00 w dni robocze, w którym dokładnie wskaże asortyment i ilości zamówionych produktów.
3) Zamawiane produkty, w ilościach i asortymencie wskazane w zamówieniach, Wykonawca będzie dostarczał na własny koszt i ryzyko, łącznie z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w godz. od 7.30 do 13.30. Zamawiający wymaga, aby zamówienia były realizowane w terminie maksymalnie do 7 dni roboczych, licząc od dnia przesłania przez Zamawiającego zamówienia.
4) Rzeczywiste ilości zamówienia poszczególnych artykułów biurowych mogą różnić się od podanych w ofercie cenowej (tj. załącznik nr 03.1 do SIWZ) oraz w opisie przedmiotu zamówienia (tj. załącznik nr 04.1 do SIWZ) i będą zależne od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego. Określony w postępowaniu przetargowym zakres ilościowy zamawianego asortymentu stanowi maksymalny zakres potrzeb Zamawiającego.
5) Wymiany uznanych reklamacji produktów Wykonawca będzie dokonywał w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
6) Każdy z oferentów uczestniczący w postępowaniu dla cz. I zamówienia winien dołączyć do oferty:
a) próbki:
1. Skoroszyt oczkowy 1/2 (poz. nr 16) - 1 szt.
2. Ołówek automatyczny 0,7 mm czarny (poz. 66) - 1 szt.
3. Długopisy żelowe z wkładem niebieskim (poz. nr 47) - 1 szt.
4. Długopis typu Zenith - niebieski (poz. nr 55) - 1 szt.
5. Pudełka archiwalne 100 (poz. nr 27) - 1 szt.
W nawiasach podano lp. (pozycję), pod którą dany produkt widnieje w ofercie cenowej (załącznik nr 03.1 do SIWZ) oraz w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 04.1 do SIWZ);
b) dokumenty (specyfikacja techniczna, wydruk z katalogu umieszczonego na stronie internetowej lub innego równoważnego) potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia - dla każdej próbki,
c) należy dołączyć również dla papieru kserograficznego (poz. od 29 do 33 załącznika nr 04.1 do SIWZ) dokument, tj. specyfikacja techniczna, wydruk z katalogu umieszczonego na stronie internetowej lub inny równoważny, potwierdzający spełnienie wymagań określonych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
Brak jakiejkolwiek próbki lub dołączenie próbki niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 04.1 do SIWZ) będzie skutkował odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Skrócony opis części drugiej zamówienia:
1) Wykonawca będzie dostarczał sukcesywnie zamówione produkty na własny koszt do RZGW we Wrocławiu Zarząd Zlewni Środkowej Odry odcinek opolski z siedzibą w Opolu ul. Odrowążów 2 sukcesywnie, w miarę zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb.
2) Zamawiający każdorazowo poprzedzi zakup pisemnym zamówieniem przesłanym Wykonawcy e-mailem lub faxem do godz. 10.00 w dni robocze, w którym dokładnie wskaże asortyment i ilości zamówionych produktów.
3) Zamawiane produkty, w ilościach i asortymencie wskazane w zamówieniach, Wykonawca będzie dostarczał na własny koszt i ryzyko, łącznie z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w godz. od 7.30 do 13.30. Zamawiający wymaga, aby zamówienia były realizowane w terminie maksymalnie do 7 dni roboczych, licząc od dnia przesłania przez Zamawiającego zamówienia.
4) Rzeczywiste ilości zamówienia poszczególnych materiałów eksploatacyjnych mogą różnić się od podanych w ofercie cenowej (tj. załącznik nr 03.2 do SIWZ) oraz w opisie przedmiotu zamówienia (tj. załącznik nr 04.2 do SIWZ) i będą zależne od rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego. Określony w postępowaniu przetargowym zakres ilościowy zamawianego asortymentu stanowi maksymalny zakres potrzeb Zamawiającego.
5) Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, w hermetycznych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, posiadających opakowanie wewnętrzne, nieregenerowane, niefabrykowane, nieużywanych, nie poddanych procesowi ponownego napełnienia, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów.
6) Powinny być fabrycznie nowymi materiałami eksploatacyjnymi, dedykowanymi do danego sprzętu drukującego/kopiującego, zalecanymi przez producenta urządzenia, do którego są przeznaczone.
7)Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za przedmiot zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych Zamawiający uzna produkty:
a) w pełni rozpoznawane przez odpowiednie modele urządzeń, do których są przeznaczone (urządzenie nie może generować żadnych komunikatów o błędach bądź alertów, jeżeli produkt oryginalny posiada układ scalony, produkt równoważny musi posiadać analogiczny element),
b) kompatybilne ze sprzętem, do którego są przeznaczone (tj. nie powodują ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu, zapewniają pełną kompatybilność z oprogramowaniem urządzenia, zapewniając informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tuszu/tonera, jeżeli urządzenie posiada taką funkcję),
c) o parametrach (pojemność/wydajność) takich samych bądź lepszych w stosunku do produktu fabrycznie nowego pochodzącego od producenta urządzenia do którego materiał jest przeznaczony,
d) gwarantujące wydruk o równomiernym zaczernieniu /barwieniu drukowanego tekstu czy grafiki, jednakowe nasycenie barw na całym wydruku, brak szarych/kolorowych smug na nośniku
w miejscach nieprzeznaczonych do zadrukowania (100% bieli w miejscach niezadrukowanych),
e) o wydajności nie niższej niż oryginalne produkty wytworzonych przez producentów urządzeń. Wydajność jest rozumiana jako ilość stron wydrukowanych przy stopniu zaczernienia określonym normami:
-ISO/IEC 19752 (dla tonerów do urządzeń monochromatycznych),
- ISO/IEC 19798 (dla tonerów do urządzeń kolorowych),
- ISO/IEC 24711 (dla nabojów do drukarek atramentowych kolorowych),
- ISO/IEC 24712 (dla nabojów do drukarek atramentowych czarnych),
f) umożliwiające pracę w normalnym trybie drukowania, niedopuszczalne są produkty zamienne, których użycie wymaga dodatkowych zmian standardowych ustawień konfiguracji drukarki lub umożliwiające prace drukarki tylko w trybach diagnostycznych, tj. bez testów materiałów eksploatacyjnych.
8) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że materiały równoważne nie spełniają tych wymogów, Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien wymienić materiał na taki, który spełnia wymagania (np. pochodzący od producenta sprzętu, do którego jest przeznaczony) bez zmiany ceny.
9) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych niekorzystnie odbiega od wymagań producenta danego urządzenia, albo produkt nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszu lub tonera, albo po otwarciu produkt wysypuje się, tj. jego użycie może spowodować zanieczyszczenie urządzenia powodujące wydruk zabrudzonych stron, Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym produkcie. Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku wymiany materiałów eksploatacyjnych na nowe, wolne od wad, okres gwarancji biegnie na nowo, od daty ich dostawy.
10) W celu potwierdzenia, że oferowane materiały równoważne odpowiadają wymaganiom, Zamawiający wymaga dla pozycji od 1 do 19 oferty cenowej (załącznik nr 03.2 do SIWZ) i opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 04.2 do SIWZ) załączenia do oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii testów przeprowadzonych zgodnie z międzynarodowymi standardami pomiaru wydajności i jakości (ISO 19752, ISO 19798, ISO 24711, ISO 24712) przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
11) Dopuszcza się testy wewnętrzne wykonane przez producenta zgodnie z międzynarodowymi standardami pomiaru jakości i wydajności. Certyfikaty wykonane przez instytucje zagraniczne muszą posiadać tłumaczenia na język polski, potwierdzone przez uprawnionego tłumacza.
12) Co najmniej dwukrotnie dostarczenie produktów odbiegających jakością od wymagań Zamawiającego lub dostarczenie produktów złej jakości powodujących szkody u Zamawiającego może skutkować rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy.

Miejsce realizacji dostaw: ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się