„DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH, ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NASION DO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAROLEWIE W ROKU 2017 (II półrocze)”

» Opis zapytania

1. Nazwa przedmiotu zamówienia nadana przez Zamawiającego:
„DOSTAWA NAWOZÓW MINERALNYCH, ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NASION DO ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W KAROLEWIE W ROKU 2017 (II półrocze)”

1.2. Opis przedmiotu zamówienia:
1.2.1. Wykaz przedmiotu zamówienia został opisany w:
1.2.1.1. Załączniku nr 2a do SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- część I zamówienia: Nawozy mineralne,
1.2.1.2. Załączniku nr 2b do SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- część II zamówienia: Środki ochrony roślin,
1.2.1.3. Załączniku nr 2c do SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- część III zamówienia: Nasiona.
1.2.2. Zamówienie podzielono na 3 części.
1.2.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Oferent może złożyć na jedną, dwie lub trzy części zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie jednego zadania. Przedstawienie oferty nie obejmującej całego asortymentu znajdującego się w zadaniu spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania.
1.2.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
1.2.5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
1.2.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy do 70% wartości umowy brutto. Niewykorzystanie przez Zamawiającego 30% wartości umowy brutto nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania zamówienia.
1.2.7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ilościowej zmiany poszczególnych asortymentów do wysokości całkowitej wartości zamówienia określonego umową.
1.2.8. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę,
zgodnie z terminem płatności faktury podanym przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym- Załącznik nr 1 do SWIZ.
1.2.9. Zamawiający informuje, że wskazane w Załączniku nr 2a do SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- część I zamówienia: Nawozy mineralne, Załączniku nr 2b do SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- część II zamówienia: Środki ochrony roślin, Załączniku nr 2c do SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- część III zamówienia, typy i symbole, oznaczenia oraz ewentualne nazwy producentów zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno – użytkowych przedmiotu zamówienia i dopuszcza oferowanie artykułów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie warunków eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania innych niż podane rozwiązań, udowodnienie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy.
1.2.10. Dostawy będą realizowane do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie (Karolewo 12; 11-400 Kętrzyn) w terminie do 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400 , za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od złożenia zamówienia, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy.
1.2.11. Terminy dostaw będą każdorazowo uzgadniane z przedstawicielem Zamawiającego.
1.2.12. Bezpośrednio przed każdą dostawą, przedstawiciel Zamawiającego określi drogą telefoniczną, rodzaj i ilość zamawianych produktów.
1.2.13. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają POSTANOWIENIA UMOWY- Załącznik nr 5 do SIWZ.

1.3. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 24.44.00.00-8 – Nawozy Mineralne
CPV 24.45.10.00-0 - Pestycydy
CPV 03.11.10.00-2 - Nasiona

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.08.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nawozy, środki ochrony roślin i chemia rolnicza

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Chemia z ostatnich 10 dni.