Sukcesywna dostawa środków ochrony roślin oraz nawozów do zastosowania w uprawach polowych Zakładu Doświadczalnego w Bartążku w sezonie jesień 2017

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby zamawiającego środków ochrony roślin oraz nawozów dla potrzeb Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego Zakład Doświadczalny Bartążek zgodnie z opisem podanym w SIWZ, wskazującym na część zamówienia, rodzaj produktu, ilość produktu oraz nazwę i minimalną zawartość substancji czynnej w g/l albo g/kg albo %: 1) Herbicyd: ilość- 210,0 l, minimalny skład: metazachlor- 500 g/l, 2) Herbicyd: ilość - 21,0 l, minimalny skład: chlomazon- 480 g/l, 3) Herbicyd: ilość -31,0 l, minimalny skład: aminopyralid-40 g/l, chlopyralid- 240g/l, pikloram- 80 g/l, 4) Herbicyd: ilość - 155,0 l, minimalny skład: chizalofop-p etylu- 100g/l, 5) Herbicyd: ilość - 270,0 l, minimalny skład: prosulfokarb- 800 g/l, 6) Herbicyd: ilość -16,0 l, minimalny skład: diflufenikan- 500 g/l, 7) Herbicyd: ilość - 40,0 l, minimalny skład: aminopyralid- 10 g/l, florasulam 2.4-D- 180 g/l, 5 g/l, 8) Herbicyd: ilość - 120,0 l, minimalny skład: pendimetalina- 330 g/l, 9) Herbicyd: ilość - 200,0 l, minimalny skład: glifosat – 360 g/l, 10) Fungicyd: ilość - 11,0 l, minimalny skład: difenokonazol – 250g/l, paclobutrazol- 125 g/l, 11) Fungicyd: ilość -150,0 l, minimalny skład: prochloraz -450 g/l, 12) regulator pH i twardości wody- adiuwant -ilość -110,0 l, 13) Zaprawa nasienna do zbóż - ilość -40,0 l, minimalny skład: prochloraz- 60 g/l, tritikonazol- 20 g/l, 14) nawóz wieloskładnikowy jednorodny - ilość -120,0 t, minimalny skład: NPK - N-8%; P- 20%; K-30%, 15) nawóz wieloskładnikowy jednorodny- ilość -16,0 t, minimalny skład: nawóz potasowy- K-40%; Mg- 6%; SO3-12%, 16) nawóz azotowy jednorodny -ilość -24,0 t, minimalny skład: nawóz o zawartości % N- 27%, 17) nawóz azotowy jednorodny- ilość -10,0 t, minimalny skład: nawóz o zawartości % N-46%, 18) siarczan amonu nawóz jednorodny krystaliczny zakwaszający do glifosatu- ilość -1,0 t, minimalny skład: nawóz o zawartości % N- 20-21%; S- 24%. Zamawiający podkreśla, iż nazwy własne podane przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia są nazwami przykładowymi i winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań do zastosowania. Zamawiający dopuszcza możliwość oferowania przez wykonawcę produktu równoważnego w stosunku do określonego przez zamawiającego. Przez produkt równoważny zamawiający rozumie towar o takim samym składzie, sposobie działania oraz zastosowaniu co produkt określony przez zamawiającego oraz o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych w stosunku do produktu wymaganego przez zamawiającego. Produkt równoważny powinien pochodzić od renomowanego na rynku producenta środków/nawozów stanowiących przedmiot zamówienia.Ciężar udowodnienia równoważności produktu spoczywa na wykonawcy. Wykonawca dowiedzie równoważności produktu podając w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ nazwę produktu równoważnego i dołączając do niego dokumenty potwierdzające tę równoważność. We wskazanych dokumentach wykonawca dokona porównania produktów równoważnego i zamienianego z uwzględnieniem wskazań określonych w 3.4 SIWZ. Wykonawca udzieli zamawiającemu na dostarczone środki ochrony roślin oraz nawozy gwarancji wynoszącej 12 miesięcy od daty ich dostarczenia zamawiającemu. Przedmioty umowy wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamawiającemu do dnia 3 września 2017 roku od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem, że będą one dostarczane sukcesywnie i w zależności od potrzeb zamawiającego w ww. okresie, transportem wykonawcy i na jego ryzyko.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z podziałem określonym w pkt 3.2. SIWZ, każdy środek/nawóz stanowi jedną część, tj. łącznie 18 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania przez wykonawców ofert obejmujących więcej niż jedną część zamówienia. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej, w języku polskim na realizację jednej, dwóch lub więcej części niniejszego zamówienia i zaproponować dla każdej z tych części tylko jedną cenę i termin realizacji dostawy.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.09.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się