„Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczniów ze szkół i przedszkola na terenie Miasta i Gminy w Piwnicznej – Zdroju”

» Opis zapytania

„Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uczniów ze szkół i przedszkola na terenie Miasta i Gminy w Piwnicznej – Zdroju”
2.1 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz dostawa gorących posiłków wraz z załadunkiem i rozładunkiem w dniach, w których odbywać się będzie nauka w roku szkolnym 2017/2018, dla uczniów w następujących szkołach:
Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Filialna w Kokuszce,
Szkoła Podstawowa w Głębokiem
Szkoła Podstawowa w Wierchomli Wielkiej
Przedszkole Nr 4 w Młodowie
W okresie objętym zamówieniem przewiduje się zakupienie łącznie ok. 13875 posiłków.
Szacowana liczba dni nauki w których będą wydawane uczniom posiłki: 185.
Szacowana liczba uczniów korzystających z dożywiania, wynosi: 75 osób.
2.2 Gorący posiłek ma się składać z drugiego dania z dodatkiem warzywnym (surówki),
Posiłek powinien pokryć ok. 35 – 40 % dziennego zapotrzebowania energetycznego uczniów, zatem wartość kaloryczna posiłku nie może być niższa niż:
490 - 560 kcal dla dzieci przedszkola,
630 - 1200 kcal dla uczniów szkół podstawowych;
2.3 Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność.
2.4 Posiłki mają być sporządzone zgodnie z wymaganiami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą też być sporządzone ze świeżych produktów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności.
2.5 Posiłki muszą być sporządzone w dniu dostawy i dostarczone do szkół własnym transportem w specjalistycznych pojemnikach. Wykonawca zobowiązuje się także do dostarczenia opakowań jednorazowych do porcjowania posiłków. W przypadku dostarczania gorących posiłków muszą one mieć odpowiednią temperaturę, wymaganą dla posiłków obiadowych.
2.6 Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149).
2.7 Zamawiający zastrzega sobie możliwość w uzasadnionych przypadkach zamiany gorącego posiłku na suchy prowiant (bułka z szynką lub serem + soczek + owoc, lub drożdżówka + soczek + owoc) i Wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany przez dyrektorów szkół.
2.8 Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia. Godziny dostarczania posiłków w godzinach umówionych z dyrektorami w/w szkół. Obiady do szkół należy dostarczyć w ramach kosztów własnych (wraz z załadunkiem i rozładunkiem), a także w ramach realizacji zamówienia należy zapewnić naczynia i sztućce.
2.9 Zamawiający zastrzega, że ilość osób korzystających z posiłków podana w pkt. 2.1 została określona szacunkowo na podstawie danych z roku szkolnego 2016/2017 i może ulec zmianie – zmniejszenia lub zwiększenia do 30% w trakcie obowiązywania umowy, w zależności od ilości uczniów uprawnionych do otrzymywania posiłków oraz w zależności od liczby dzieci obecnej każdego dnia na zajęciach w szkole. Wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany przez dyrektorów szkół.
3.0 Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowego przeprowadzania kontroli należytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę oraz przestrzegania obowiązujących przepisów higieniczno - sanitarnych , jak też innych wymogów, w szczególności w zakresie świeżości potraw i terminu przydatności do spożycia oraz estetyki podawania posiłków. Zgłoszone przez Zamawiającego zastrzeżenia winny być uwzględnione niezwłocznie przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do usunięcia nieprawidłowości i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może wypowiedzieć umowę z winy Wykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.08.2017 | 07:50


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się