Dostawa różnych gazów medycznych wraz z dzierżawą butli medycznych oraz dzierżawą zbiornika do ciekłego tlenu

» Opis zapytania

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa ciekłego tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika stacjonarnego z systemem telemetrii tj. system zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego, umożliwiający Zamawiającemu bieżący dostęp do danych w oparciu o ogólnopolską wersję przeglądarki internetowej. Dzierżawa obejmuje montaż, podłączenie do istniejącej instalacji zasilającej urządzenia Zamawiającego oraz demontaż po zakończeniu umowy.
Fundament, pod zbiornik został wykonany wg projektu firmy „MULTIMED”, który przewiduje montaż zbiornika stojącego o pojemności 3 300 l. Jest to fundament blokowy o wymiarach 310 x 440 cm. Płytę fundamentową grubości 40 cm ze żwirobetonu B-25 wylano na podlewce z chudego betonu B-7,5 wykonanej do głębokości 1,0 m poniżej poziomu terenu.
Dostawy ciekłego tlen odbywać się będą co najmniej raz na miesiąc.
W trakcie okresu dzierżawy Wykonawca gwarantuje serwis techniczny zbiornika na tlen ciekły w taki sposób, aby zachować ciągłość jego bezawaryjnej pracy. Zbiornik musi być zarejestrowany i podlegać okresowym przeglądom przez Urząd Dozoru Technicznego, co leży w gestii Wykonawcy.
Bieżąca obsługa techniczno konserwacyjna leży po stronie Wykonawcy.
2. Tlen medyczny sprężony w butlach 40 l, 10 l i 5 l dostawy będą odbywać się co najmniej raz w tygodniu lub max dwa dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania, butle Wykonawcy.
Tlen medyczny sprężony w butlach 40 l, 10 l, 5 l dostawy maksymalnie do 2 tygodni od zgłoszenia zapotrzebowania, butle Zamawiającego.
3. Tlen medyczny w butlach 2 l z zaworem zintegrowanym tzn. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0-15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia typu Aga do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego, dostawy max 2 dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania, butle Wykonawcy.
4. Podtlenek azotu butla 7 kg dostawa max 2 dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania, butle Wykonawcy.
5. Dwutlenek węgla CO2 medyczny w butlach 7,5 kg dostawa max 2 dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania, butle Wykonawcy.
6. Powietrze sprężone do celów medycznych w butlach 40 l dostawa max 2 dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania, butle Wykonawcy.
7. Gaz medyczny dostawa równomolowej mieszaniny gazów medycznych do znieczulania, 50% podtlenku azotu i 50% tlenu w butlach o pojemności 10 l zawierających mieszaninę gazów do znieczulania wraz z dodatkowym wyposażeniem tj. wózkiem transportowym, zaworem dozującym mieszaninę wraz z przewodem oraz ustnikami, dostawy max 2 dni robocze od zgłoszenia zapotrzebowania, butle Wykonawcy. Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie korzystania z zaoferowanego produktu.
Zamawiający wymaga aby ustniki do podawania mieszaniny były zarejestrowane jako wyrób medyczny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Komeńskiego 35
Elbląg 82-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Szpital Miejski s. Jana Pawał II w Elblągu
ul. Komeńskiego 35
Elbląg 82-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się