Dostawa części komputerowych i serwerowych

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa części komputerowych i serwerowych, zwanych dalej „częściami” lub „podzespołami”. Oferowane podzespoły muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji: 2016 lub 2017), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny podzespołów w okresie gwarancji.
2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup podzespołów wraz z dostarczeniem, transportem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych zgodnie z podziałem:
a) część A – dyski twarde i obudowa komputera
b) część B – pamięci do serwerów
c) część C – karty montażu wideo 4K
Zamawiający nie ogranicza liczby części, na którą Wykonawca może złożyć ofertę ani nie wskazuje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy.
4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5) 5) Opis przedmiotu zamówienia.
a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
- dla części A – załącznik nr 2A do SIWZ;
- dla części B – załącznik nr 2B do SIWZ;
- dla części C – załącznik nr 2C do SIWZ;
b) w przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostałyby znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia;
c) Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego, w takim przypadku Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższających;
d) oferowane podzespoły/części muszą kompatybilne ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego, wskazanym w załącznikach 2A-2C do SIWZ, tzn. muszą bezbłędnie z nim współpracować, nie powodując żadnych zakłóceń w pracy a podłączenie podzespołów nie może powodować utraty gwarancji producenta sprzętu z którym będzie współpracować;
e) w sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym;
f) w przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanych podzespołów winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach.
6) Termin realizacji zamówienia:
1) W zakresie części A i B zamówienie powinno zostać zrealizowane w maksymalnym terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.
2) W zakresie części C termin dostawy wynosi do 30 dni od daty otrzymania zamówienia, jednak nie później niż do 30 marca 2018r.
3) Termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania krótszego niż maksymalny dopuszczalny termin realizacji zamówienia, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI niniejszej SIWZ.
7) Warunki realizacji zamówienia, terminy gwarancji, warunki płatności:
1) Adres dostawy:
a) części A - C: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Logistyki, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.
2) Okres gwarancji. Wymagane minimalne okresy gwarancji na dostarczone podzespoły:
a) w zakresie części A:
- poz. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8: 24 miesiące;
- poz. 3, 9: 12 miesięcy;
b) w zakresie części B – 12 miesięcy;
c) w zakresie części C – 24 miesiące;
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania Protokołu Odbioru.
3) Okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowanie dłuższego niż minimalny wymagany okres gwarancji, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI niniejszej SIWZ.
4) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.08.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Nośniki danych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się