Zakup i dostawa kalendarzy, kopert i drobnych materiałów biurowych Znak postępowania: 765/2017

» Opis zapytania

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę zgodnie z załącznikiem do SIWZ (formularz cenowy)
3. Koszt transportu i opakowania przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca.
4. Wykonawca zobowiązuje się do rozładunku towaru we właściwym magazynie
w miejscu wskazanym przez magazyniera.
5. Wykonawca zapewnia właściwą jakość przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.
6. Ilościowy i jakościowy odbiór towarów, stanowiących przedmiot umowy będzie
dokonany przez Zamawiającego w magazynach Zamawiającego w oparciu
o obowiązujące normy jakościowe.
7. Dostarczane towary muszą być zgodne z wcześniej przedłożoną ofertą przez Wykonawcę.
8. Towary muszą być dostarczone w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie.
9. Na każde wezwanie Zamawiającego (bezwzględnie Wykonawca który zostanie zakwalifikowany do II ETAPU) do każdej pozycji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kartę charakterystyki w języku polskim , z której jasno będzie wynikało, że zaproponowany asortyment spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego, (przez kartę charakterystyki należy rozumieć kopię z katalogu producenta, wydruk ryciny ze strony internetowej z opisem i charakterystyką danego produktu, potwierdzone za zgodność z oryginałem)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.08.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły papiernicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Artykuły, sprzęt i usługi biurowe z ostatnich 10 dni.