„Dostawa przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych przedmiotów i materiałów administracyjno-biurowych. Przedmiot zamówienia podzielono na 6 zadań: a)Zadanie nr 1 – dostawa artykułów administracyjno-biurowych na rzecz JW 3411, b)Zadanie nr 2 – dostawa artykułów administracyjno-biurowych na rzecz JW 1872, c)Zadanie nr 3 – dostawa artykułów administracyjno-biurowych na rzecz JW 2715, d)Zadanie nr 4 – dostawa artykułów administracyjno-biurowych na rzecz JW 4326, e)Zadanie nr 5 – dostawa artykułów administracyjno-biurowych na rzecz 21 BLT, f)Zadanie nr 6 – dostawa uniwersalnego papieru biurowego dla Służby łączności. Adres dostawy dla Zadania nr 1 - Zadania nr 5: MAGAZYN SEKCJI SZKOLENIOWEJ – 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego, ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin. Adres dostawy dla Zadania nr 6 : MAGAZYN SŁUŻBY ŁĄCZNOŚCI – 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego, ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin. Szczegółowy opis, standardy jakościowe i zakres przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 3 do SIWZ (Formularz cenowy), który jest jej integralną częścią.Przedmiot zamówienia musi być nowy, nieregenerowany, w fabrycznych opakowaniach.Przedmioty oraz materiały administracyjno-biurowe, wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ, muszą być zapakowane osobno dla każdego zadania oraz opisane w sposób identyfikujący daną dostawę. Do każdego zadania musi być wystawiona odrębna faktura.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa: „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.Wszystkie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne materiałów z zastosowaniem znaków towarowych, określenie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów, właściwości i standardów jakościowych oraz technicznych, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) – na podstawie oświadczenia wstępnego umieszczonego w załączniku nr 3 do SIWZ – Formularzu cenowym.Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego czy wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Informacja taka musi zawierać nazwę towaru oraz wskazywać ich wartość bez kwoty podatku.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, że oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia w ramach wybranego zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na część obejmującą jedno, kilka lub wszystkie zadania Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, określonego w poszczególnych zadaniach zostaną odrzucone.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.09.2017 | 00:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się