Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części, na potrzeby realizacji projektu: „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części, na potrzeby realizacji projektu: „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kalkulacji cenowej stanowiącej odpowiednio załącznik nr 3A lub 3B do SIWZ w zależności od części zamówienia.
3. Wspólny Słownik Zamówień:
• 22800000-8 Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury
• 22100000-1 Drukowane książki, broszury i ulotki
• 37800000-6 Wyroby rękodzielnicze i artystyczne
• 39298900-6 Różne wyroby dekoracyjne
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres co najmniej: 12 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy (na każdą z części zamówienia).
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
Za ofertę równoważną Zamawiający uzna taką, w której Wykonawca oferuje artykuły o takich jednakowych parametrach i funkcjach lub zbieżnych do tych, które zostały sprecyzowane w opisie poszczególnych pozycji w Kalkulacji cenowej, oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Muszą to być artykuły odpowiadające pod względem parametrów, funkcji i jakości artykułom wskazanym przez Zamawiającego w opisie poszczególnych pozycji.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do producentów oferowanego artykułu przez Wykonawcę o wydanie karty katalogowej / opinii, w przypadku artykułu, co do którego pojawią się wątpliwości jego równoważności w stosunku do artykułu sprecyzowanego (opisanego) przez Zamawiającego.
Artykuł równoważny musi spełniać warunek co do wskazanych w opisie (Kalkulacji cenowej) parametrów: dł., wys., szer., gł., poj. – tolerancja równoważności: +/- 10% danego parametru pod warunkiem, że oferowane artykuły są dostosowane (odpowiednie) do wieku dzieci, tj. 1-4 lata. Za nieodpowiednie Zamawiający uzna w szczególności artykuły lub ich części jeżeli mogą zawierać (wykonane są z) niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne w ilościach, które mogą być szkodliwe dla zdrowia małych dzieci.
5. Zamawiający wymaga wskazania w kalkulacji cenowej oferowanego przez Wykonawcę - w kol 10 zał. nr 3a/3b do SIWZ należy podać dane identyfikacyjne oferowanego artykułu – jeżeli oznaczeniem pozwalającym na bezpośrednią identyfikację artykułu jest nazwa własna – należy wpisać nazwę własną, jeżeli nazwa importera – nazwę importera, a jeżeli identyfikacja artykułu możliwa jest wyłącznie poprzez podanie zarówno nazwy producenta, jak i marki oraz numeru katalogowego – należy podać te wszystkie dane.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.08.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły papiernicze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się