Dostawa pieca konwekcyjno-parowego, podstawy pod piec, stołu chłodniczego oraz witryny chłodniczej z montażem

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieca konwekcyjno-parowego, podstawy pod piec, stołu chłodniczego oraz witryny chłodniczej, zwanych dalej „urządzeniami”, wraz z montażem. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji: 2016 lub nowszy), posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu w okresie gwarancji.
2) Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzeń wraz z dostarczeniem, rozładunkiem, a także przeprowadzenia następujących czynności w miejscu montażu:
- wykonanie koniecznych pomiarów,
- zamontowanie w miejscu wykonania pomiaru i uruchomienie urządzeń.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
4) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych zgodnie z podziałem:
a) część A – piec konwekcyjno-parowy i podstawa pod piec
b) część B – stół chłodniczy i witryna chłodnicza
5) Zamówienie (w pełnym zakresie opisanym w pkt 2) powinno zostać zrealizowane w maksymalnym terminie do 30 dni roboczych daty otrzymania zamówienia wystawionego w wyniku zawarcia umowy, nie później jednak niż do dnia 31.03.2018 r.
6) Adres dostawy i montażu (Część A i B): Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Św. Pawła 3, 40-008 Katowice
7) Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczone urządzenia wynosi:
- w zakresie części A – 12 miesięcy;
- w zakresie części B – 12 miesięcy;
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania Protokołu Odbioru.
8) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.07.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się