Dostawa artykułów papierniczych; tonerów oryginalnych, zamienników i regeneracja tonerów; papieru: samoprzylepnego, samokopiującego, kartonu; telefonów

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów papierniczych; tonerów oryginalnych, zamienników i regeneracja tonerów; papieru: samoprzylepnego, samokopiującego, kartonu; telefonów w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo - ilościowy.
2.Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania Zamawiającego wymienione w Formularzu asortymentowo-ilościowym, być fabrycznie nowy i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia. Niniejsze zamówienie niniejsze składa się z 6 części. Ofertę można złożyć w odniesieniu do jednej lub więcej części.
4.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
5.Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę).
6.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.
7.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9.Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
10.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
12.Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.08.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria biurowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się