Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, nieregenerowanych oraz nierefabrykowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących Zamawiającego. Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, bez śladów używania i uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, pochodzące z bieżącej produkcji, pełnowartościowe, nieregenerowane, nierefabrykowane oraz kompatybilne ze sprzętem, do którego są przeznaczone, o parametrach takich samych bądź lepszych niż materiały eksploatacyjne zalecane przez producenta danego urządzenia. Ilekroć w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza materiały (produkty) równoważne. Materiały równoważne nie mogą w żadnym stopniu naruszać praw patentowych ani własności intelektualnej. Ponadto żaden element zastosowany do produkcji, jak i gotowy produkt nie może łamać praw patentowych żadnych podmiotów trzecich. Pod pojęciem „fabrycznie nowe" Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów odzysku, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem. Za materiały eksploatacyjne zalecane przez producenta danego urządzenia (oryginalne materiały eksploatacyjne) uznaje się materiały eksploatacyjne, które zostały wyprodukowane lub są zalecane przez producentów urządzeń, w których mają być stosowane, niebędące naśladownictwem lub przeróbką, niefałszowane, nieposiadające elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych oraz dostarczone w opakowaniach stosowanych typowo dla danego produktu przez producenta. Pod pojęciem zalecane przez producenta danego urządzenia należy rozumieć te materiały eksploatacyjne (np. tusz, toner, bęben), które producent wymienił na swojej stronie internetowej przy opisie urządzenia (drukarki, kserokopiarki itd.) bądź w instrukcji obsługi urządzenia. Wykonawca dostarczy tusze i tonery o maksymalnej pojemności dla danego typu i producenta drukarek, kserokopiarek i faksów. W przypadku zaoferowania materiałów eksploatacyjnych innych niż zalecane przez producenta danego urządzenia (materiały „równoważne”), Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą certyfikaty zgodnie z niżej wymienionymi normami, potwierdzającymi pojemność tuszu/tonera oraz wydajność tonerów:
 ISO/IEC 19752 dla kaset monochromatycznych drukarek laserowych,
 ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 dla nabojów do drukarek atramentowych kolorowych,
 ISO/IEC 19798 dla kaset do kolorowych drukarek laserowych, lub norm równoważnych.
Wykonawca załączy również:
 certyfikat potwierdzający, że oferowany asortyment będzie wytwarzany w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001:2000 oraz ISO 14001 lub normami równoważnymi, aktualny w terminie składania ofert;
 karty charakterystyki bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 91/155/EEC wraz z poprawkami 2001/58/EC.
W przypadku zaoferowania materiałów eksploatacyjnych innych niż zalecane przez producenta danego urządzenia Wykonawca załączy do oferty karty charakterystyki, oddzielnie dla każdego zaoferowanego produktu (materiału) równoważnego.
Karty charakterystyk bezpieczeństwa należy załączyć jako wydruki ze strony internetowej producenta danego rodzaju materiału eksploatacyjnego, podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub kopie w/w kart poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się