Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Prokuratury Okregowej w Lublinie i podległych jej Prokuratur Rejonowych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Prokuratury Okręgowej w Lublinie oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych w asortymencie wyszczególnionym w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, a także odbiór kaset po zużytych materiałach eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Dostarczone materiały eksploatacyjne wyszczególnione w Załączniku nr 2, mają być oryginalne tj. wyprodukowane przez producenta urządzenia lub równoważne oryginalnym.
3. Przez pojęcie „równoważne" Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem (urządzeniem) do którego jest zamówiony (tzn. że równoważne materiały eksploatacyjne nie powodują ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu, zapewniają pełną kompatybilność z oprogramowaniem urządzeń drukujących, przede wszystkim produkty równoważne po zainstalowaniu w urządzeniu, powinny umożliwiać uzyskanie poprawnych informacji drukowanych na stronie stanu materiału lub informacji o kasecie drukującej tj. informowanie o liczbie wydrukowanych stron na zainstalowanym tonerze oraz poziomie zużycia tonera - o ile umożliwia to funkcjonalność urządzenia). W przypadku tonerów do drukarek firmy Lexmark dodatkowo na stronie stanu materiału powinny być drukowane numery seryjne materiałów eksploatacyjnych, które powinny być zgodne z numerem seryjnym podanym na opakowaniu danego produktu.
4. W przypadku zaoferowania materiałów eksploatacyjnych równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 uPzp., Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że oferowane przez niego materiały eksploatacyjne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
5. Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony, tzw. regenerowany.
6. Materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniu unikalny kod kreskowy umożliwiający identyfikację producenta w międzynarodowej organizacji GS1 po numerze GNIN (Globalny Numer Jednostki Handlowej).
7. Ilekroć w treści SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania poprawnej jakości drukowania do wyczerpania środka barwiącego w okresie przydatności do użycia.
9. Jakość równoważnych produktów musi pozwolić uzyskać efekt taki jaki Zamawiający otrzymał w trakcie stosowania produktów oryginalnych pochodzących od producenta urządzeń biurowych. Pokrycie kolorem oraz zaczernienie, a także niezamazywanie obszarów niezadrukowanych musi być na takim samym poziomie jak w przypadku produktów pochodzących od producenta urządzeń biurowych.
10. Wydajność równoważnych produktów eksploatacyjnych musi być taka sama lub większa w stosunku do produktów oryginalnych pochodzących od producenta urządzeń biurowych Zamawiającego. Wydajność musi być potwierdzona raportami z testów przeprowadzonych w oparciu o normy: ISO/IEC 19752, 19798, 24711, 24712. Raport powinien zawierać wyniki z testów dla każdego z modelu oferowanych zamiennych produktów eksploatacyjnych. Wykonawca zobowiązany będzie załączyć do umowy raporty, o których mowa powyżej.
11. W przypadku, kiedy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku, produkt równoważny winien posiadać analogiczny element działający w ten sam sposób.
12. Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały eksploatacyjne objęte były 24 miesięczną gwarancją liczoną od dnia dostawy.
13. Wykonawca odpowiada za uszkodzenie urządzeń drukujących spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych.
14. W przypadku dostarczenia materiałów eksploatacyjnych, których użycie spowoduje uszkodzenie urządzenia drukującego, potwierdzone przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta urządzeń - Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia tych uszkodzeń w autoryzowanym serwisie producenta urządzeń na swój koszt w terminie do 7 dni kalendarzowych liczonych od daty zgłoszenia (drogą faksową lub elektroniczną) uszkodzenia przez Zamawiającego oraz do zwrotu kosztów związanych z wydaniem opinii/ekspertyzy.
15. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać materiały eksploatacyjne spełniające wymagania Zamawiającego i zgodne z zaoferowanymi przez Wykonawcę. W tym celu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił kolumnę oznaczoną literą „d" tabeli zamieszczonej w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Opisy zamieszczone przez Wykonawców w ww. kolumnach traktowane będą jako zobowiązanie Wykonawcy dotyczące dostarczanych przez niego materiałów eksploatacyjnych, a także będą służyły Zamawiającemu do sprawdzenia, czy dostarczone przez wybranego Wykonawcę materiały eksploatacyjne są zgodne z zaoferowanymi.
16. Dostarczane w ramach Umowy materiały eksploatacyjne muszą posiadać, na opakowaniach zewnętrznych: informację o producencie, nazwę (symbol) materiału eksploatacyjnego, opis zawartości, wskazanie urządzenia/urządzeń do jakiego/jakich dany materiał eksploatacyjny jest przeznaczony.
17. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania materiałów eksploatacyjnych partiami - w formie zamówień cząstkowych (świadczeń częściowych) stosownie do potrzeb Zamawiającego. Wielkość i termin dostarczenia każdej partii materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji Zamawiającego, która przesłana będzie Wykonawcy pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Dostawy częściowe należy realizować najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych dla Zamawiającego od momentu złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.
18. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania materiałów eksploatacyjnych do pomieszczeń wyznaczonych przez Zamawiającego, znajdujących się w budynkach poszczególnych jednostek:
1) Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Lublin, ul. Okopowa 2a;
2) Ośrodek Zamiejscowy w Białej Podlaskiej, ul. Piłsudskiego 5/8;
3) Ośrodek zamiejscowy w Chełmie, ul. Sienkiewicza 20;
4) Prokuratura Rejonowa w Lublinie, Lublin, ul. Chmielna 10;
5) Prokuratura Rejonowa Lublin – Południe, Lublin, ul. Chmielna 10;
6) Prokuratura Rejonowa Lublin – Północ w Lublinie, ul. Okopowa 2a;
7) Prokuratura Rejonowa w Chełmie, ul. Sienkiewicza 20;
8) Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej, ul. Ul. Brzeska 20-22;
9) Prokuratura Rejonowa w Kraśniku, ul. Lubelska 81;
10) Prokuratura Rejonowa w Lubartowie, ul. Al. Tysiąclecia 4;
11) Prokuratura Rejonowa w Łukowie, ul. Piłsudskiego 28;
12) Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4;
13) Prokuratura Rejonowa w Parczewie, ul. Warszawska 24;
14) Prokuratura Rejonowa w Puławach, ul. Lubelska 7;
15) Prokuratura Rejonowa w Radzyniu Podlaskim, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5;
16) Prokuratura Rejonowa w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29;
17) Prokuratura Rejonowa w Świdniku, ul. Al. Lotników Polskich 5;
18) Prokuratura Rejonowa we Włodawie, ul. Piłsudskiego 41;
19. Stosowanie materiałów równoważnych nie może naruszać warunków gwarancji urządzeń.
20. Wykonawca zobowiązany będzie odbioru kaset po zużytych materiałach eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.07.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się